برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر شواهد بر تفکرانتقادي دانشجويان پرستاري زابل 1392-1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی زابل، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آموزش پرستاري وظيفه آماده سازي دانش آموختگان با کفايتي را بر عهده دارد که بتوانند در محيط در حال تغيير جامعه و بالين، نيازهاي مددجويان را تشخيص داده و در پرتو استفاده از بهترين شواهد علمي، مناسب ترين مراقبتها را ارائه دهند؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش مبتني بر شواهد بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري انجام شده است.
روش: اين پژوهش به صورت نيمه تجربي؛ قبل و بعد از مداخله بر روي تمامي 43 دانشجوي کارشناسي پرستاري سال سوم و چهارم دانشگاه علوم پزشکي زابل که به صورت سرشماري انتخاب شده بودند در سال 1393-1392 انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه 34 سوالي تفکر انتقادي کاليفرنيا فرم ب بود. برنامه آموزشي پرستاري مبتني بر شواهد در قالب دو کارگاه براي افراد اجرا شد؛ پس از گذشت 45 روز پرسشنامه تفکر انتقادي مجددا تکميل شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش 17 و آمار توصيفي و آمار استنباطي در سطح معني داري (p£0.05) تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نمره کل تفکر انتقادي دانشجويان قبل از مداخله از 10.30±3.82 به 12.04±3.25 بعد از مداخله ارتقا پيدا کرده بود که براساس نتايج آزمون آماري t-paired معني دار بود (p=0.001) بررسي مولفه هاي تفکر انتقادي به طور جداگانه نشان داد که نمره مولفه هاي ارزشيابي، تجزيه و تحليل، استنباط و استدلال قياسي بعد از مداخله افزايش داشته است که تنها در مولفه ارزشيابي (p=0.003) و استدلا ل قياسي (p=0.001) معني دار بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه به کارگيري روش مبتني بر شواهد در آموزش پرستاري مي تواند منجر به توسعه مهارت هاي تفکر انتقادي شود. از آنجايي که در روش مبتني بر شواهد يادگيرنده نقش فعالي در يادگيري خود دارد بنابراين منجر به ارتقاي تفکر در سطوح بالاي يادگيري مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی