برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير ارزشيابي عملي ساختار يافته عيني (OSCE) با نظارت مستقيم و غير مستقيم براضطراب امتحان دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ارزشيابي عملي ساختار يافته عيني، مهارتهاي باليني را در موقعيتهاي شبيه سازي شده ارزشيابي مي کند. در اين ميان وجود اضطراب منجر به کاهش توانايي مقابله با موقعيت امتحان مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير ارزشيابي ساختار يافته عيني با نظارت مستقيم و غير مستقيم در دانشجويان پرستاري انجام شد.
روش: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است که نمونه آن را 50 نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد تشکيل مي داد، که در سال تحصيلي 94-1393 توسط سرشماري انتخاب شدند. دانشجويان بصورت تصادفي در دو گروه قرار گرفته و اضطراب امتحان آنان طي ارزشيابي ساختاريافته عيني بررسي شد. در يک گروه ارزشيابي تحت نظارت مستقيم و در گروه ديگر با نظارت غير مستقيم صورت گرفت. ابزار گردآوري داده، پرسشنامه مشخصات فردي و اضطراب امتحان ساراسون بود. تجزيه و تحليل داده ها با محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمرات دو گروه و مقايسه ها با آزمون تي زوجي توسط نرم افزار
SPSS ويرايش 17 انجام شد.
يافته ها: ميانگين نمرات اضطراب امتحان قبل از آزمون، در گروه تحت نظارت غيرمستقيم و
29.25±5.23 در گروه تحت نظارت مستقيم 28.22±8.42 بود که در آزمون t تفاوت معناداري نداشتند .(p>0.001) بعد از آزمون ساختاريافته عيني نمره اضطراب امتحان درگروه تحت نظارت غيرمستقيم به 24.34±3.53 کاهش معنادار يافت (t=-3.15, p<0.05) ميانگين نمرات اضطراب امتحان در گروه تحت نظارت مستقيم بعد از آزمون 24.16±7 بدست آمد که آزمون آماري اين کاهش را در دو گروه معنادار نشان داد (t=4.55, p<0.004). آزمون تي زوجي اختلاف ميانگين نمرات اضطراب امتحان قبل و بعد از ارزشيابي را در هر دو گروه معنادار نشان داد (p=0.005)
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ارزشيابي موثر مي تواند اضطراب امتحان را کاهش دهد. با توجه به ميانگين بالاتر ارزشيابي با نظارت غير مستقيم از طريق تصاوير شبکه اي دوربين هاي مداربسته پيشنهاد مي گردد در ارزشيابي درسي علوم پزشکي به آن توجه بيشتري نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی