برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 83 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

رفتارهاي تغذيه اي مرتبط با سرطان معده (رفتارهاي تغذيه اي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تدوين برنامه آموزشي درباره پيشگيري از بيمارهاي شايع مانند سرطان از ضرورت هاي بهداشتي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير برنامه آموزش رفتارهاي تغذيه اي مرتبط با سرطان معده در زنان شاغل متاهل شهر اصفهان در 1391 انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر پژوهش مداخله اي نيمه تجربي است. جامعه پژوهش 72 زن متاهل شاغل شهر اصفهان بودند. نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه آزمون و کنترل و هر کدام 36 نفر تقسيم شدند. معيارهاي ورود افراد به مطالعه عبارت بودند از: داشتن مليت ايراني، زنان شاغل، متاهل، باسواد، حداقل سن 20 سال و ساکن شهر اصفهان. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي با آلفاکرونباخ
0.81 بود. بر اساس نتايج پيش آزمون بسته آموزشي تغذيه اي متناسب نيازهاي اموزشي نمونه ها طراحي شد. مداخله آموزشي براي گروه آزمون در طي 6 هفته و در قالب 6 جلسه آموزشي 45 دقيقه اي انجام گرديد. سپس بلافاصله و 3 ماه پس از مداخله آموزشي در هر دو گروه آزمون و کنترل اطلاعات دوباره گردآوري و با استفاده از آزمون تي مستقل در سطح آلفاي 0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين پژوهش در کميته اخلاق پزشکي دانشگاه تربيت مدرس تائيد شد.
يافته ها: ميانگين سن گروه آزمون
33.12 و گروه کنترل 33.22 بود و اختلاف معناداري (p³0.001) در گروه آزمون و کنترل در ميانگين نمرات آگاهي (89.72 در برابر 36.85)، نگرش (69.50 در برابر 34.98) و عملکرد (75.63 در برابر 40.22) بعد از مداخله بوجود آمد.
نتيجه گيري: يافته ها اثربخشي تدوين بسته آموزشي تغذيه را بر افزايش آگاهي، نگرش و عملکرد زنان شاغل در مورد رفتارهاي تغذيه اي مرتبط با سرطان معده رانشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 303 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی