برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مرتبط با رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت ادراري تناسلي در زنان مراجعه کننده به واحدهاي بهداشتي درماني شهر گرگان بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي (الگوي اعتقاد بهداشتي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سلامت زنان از اهميت ويژه اي برخوردار است. شيوع عفونت هاي مختلف ادراري - تناسلي در زنان بالا است. اين پژوهش با هدف تعيين عوامل مرتبط با رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت ادراري تناسلي در زنان مراجعه کننده به واحدهاي بهداشتي درماني شهر گرگان بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي اجرا شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش مقطعي، 420 نفر از زنان مراجعه کننده به واحدهاي بهداشتي درماني شهر گرگان به روش نمونه گيري دومرحله اي انتخاب شدند و داده ها از طريق پرسشنامه خودايفاي روا و پايا، که مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي تنظيم شده بود، جمع آوري گرديد. براي تفسير داده ها از
SPSS18 و روش هاي آماري توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد) و تحليلي (ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي مستقل و تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه) استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني زنان مورد مطالعه
31.80±9.16 بود. ميانگين نمره آگاهي 71.93±16.68،. ميانگين نمره حساسيت درک شده 92.45±8.51، ميانگين نمره شدت درک شده 76.07±13.80 و ميانگين نمره منافع درک شده 95.30±6.37 بود. ميانگين نمره موانع درک شده 0.84±17.87 و ميانگين نمره عملکرد 86.71±9.14 بود. بين عملکرد با آگاهي و منافع درک شده همبستگي مثبت و معناداري وجود داشت. پزشک، ماما و همسر مهم ترين راهنماها براي عمل بودند.
نتيجه گيري: وضعيت آگاهي، حساسيت، شدت، منافع و عملکرد در سطح مطلوب بود؛ اما موانع درک شده در سطح بالايي بودند. با توجه به همبستگي بين عملکرد با آگاهي و منافع درک شده پيشنهاد مي شود مداخلات آموزشي توسط پزشکان و ماماها با تاکيد بر افزايش آگاهي و درک زنان از منافع انجام رفتارهاي بهداشتي صورت پذيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حشمتی، ه.، و بهنام پور، ن.، و میر، م.، و کریمی، ف.، و خواجوی، س. (1394). عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری تناسلی در زنان مراجعه کننده به واحدهای بهداشتی درمانی شهر گرگان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (الگوی اعتقاد بهداشتی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(1), 59-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245643Vancouver : کپی

حشمتی هاشم، بهنام پور ناصر، میر مرضیه، کریمی فاطمه، خواجوی سمانه. عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری تناسلی در زنان مراجعه کننده به واحدهای بهداشتی درمانی شهر گرگان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (الگوی اعتقاد بهداشتی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2021May13];3(1):59-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245643IEEE : کپی

حشمتی، ه.، بهنام پور، ن.، میر، م.، کریمی، ف.، خواجوی، س.، 1394. عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری تناسلی در زنان مراجعه کننده به واحدهای بهداشتی درمانی شهر گرگان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (الگوی اعتقاد بهداشتی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(1), pp.59-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245643. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی