برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهارت هاي شناختي بر کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني (آموزش مهارت هاي شناختي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکى، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: افسردگي در طي بارداري و پس از زايمان سلامت روحي رواني مادر و سلامت فيزيکي نوزاد را به خطر مي اندازد و آموزش مهارت هاي شناختي روشي موثر در کاهش ميزان اضطراب و افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان است. به همين منظور، جهت بررسي تاثير آموزش مهارت هاي شناختي بر کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان بر روي مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد اين مطالعه انجام شد.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه نيمه تجربي بود که بر روي 120 زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني، که به صورت غيرتصادفي، در دسترس و داوطلب انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه بِک قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزشي جمع آوري گرديد. گروه آزمون با استفاده از روش سخنراني در خصوص مهارت هاي شناختي موثر بر کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان آموزش ديدند. تحليل آماري با به کارگيري
SPSS16 و با استفاده از آزمون هاي کاي اسکوئر، رگرسيون خطي و تي انجام شد.
يافته ها: ميانگين سني آزمودني ها
27.29±5.76 و دامنه حداقل 18 و حداکثر 39 سال بود. پس از آموزش در گروه آزمون ميانگين نمره افسردگي از 38.13±7.45 به 29.95±5.12 رسيد که آزمون تي زوجي ميزان کاهش را معنادار نشان داد (p=0.001).
نتيجه گيري: آموزش هاي مهارت هاي شناختي در کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان تاثير معناداري داشته است. پيشنهاد مي شود اين برنامه آموزشي بعد از تاييد در چند پژوهش ديگر در برنامه مراقبت هاي دوران بارداري و پس زايمان ادغام گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی