برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 23 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخله آموزشي بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده در خصوص رفتارهاي پيشگيري کننده از ايدز در داوطلبان سلامت (رفتارهاي پيشگيري كننده از ايدز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار و اپیدمیولوژى، مرکز تحقیقات مهندسى بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکى کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شيوع بيماري ايدز در جهان در حال گسترش است و به يک مشکل اضطراري تبديل شده است. اين مطالعه با هدف بررسي کارايي مداخله آموزشي بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده در خصوص رفتارهاي پيشگيري کننده از ايدز در داوطلبان سلامت شهرستان سيرجان در سال 1393 انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش مطالعه اي نيمه تجربي است. جمعيت مورد مطالعه، تعداد 120 نفر از داوطلبان سلامت شهرستان سيرجان بودند که به طور تصادفي به دو گروه مداخله (60 نفر) و کنترل (60 نفر) تقسيم شدند. مداخله آموزشي طي سه جلسه 60 دقيقه اي انجام شد. داده ها از طريق تکميل پرسشنامه (حاوي 40 سوال) طي مصاحبه مستقيم قبل از مداخله آموزشي و سه ماه بعد از آن، جمع آوري گرديد. داده ها با استفاده از کاي اسکوئر، آزمون دقيق فيشر، تي مستقل و تي زوجي تجزيه و تحليل شدند
.
يافته ها: بين ميانگين نمرات دو گروه از لحاظ آگاهي، نگرش نسبت به رفتار، عملکرد، قصد رفتاري، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده قبل از مطالعه تفاوت معناداري وجود نداشت. اما پس از اجراي برنامه آموزشي اين متغيرها در گروه مداخله افزايش معناداري يافت (
p>0.001). ولي در گروه شاهد اختلاف معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نظريه رفتار برنامه ريزي شده در آموزش داوطلبان سلامت موثر بود. بنابراين، پيشنهاد مي گردد براي رفتارهاي پيشگيري کننده از ايدز از نظريه رفتار برنامه ريزي شده استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی