برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 50 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

تدوين آموزش نامه و تاثير بکارگيري آن بر رضايت دانشجويان فوريت پزشکي و ارزشيابي باليني آنان در دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: استفاده از ارزشيابي کارآمدترين روش بهبود کيفي آموزش است. ابزارهاي ارزيابي باليني مختلفي براي رسيدن به اين هدف طراحي شده اند که آموزش نامه از آن جمله است. مطالعه حاضر به منظور تاثير بکارگيري آموزش نامه بر رضايت دانشجويان فوريت پزشکي و نمرات ارزشيابي آنان در دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال 1392 انجام گرفته است.
روش کار: پژوهش از نوع مداخله اي بود. کليه دانشجويان فوريت پزشکي (33 دانشجو) با سرشماري وارد پژوهش شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات آموزشنامه و پرسشنامه رضايتمندي بود. اعتبار محتوا و صوري فرم هاي آماري آموزش نامه و پرسشنامه هاي رضايتمندي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه تاييد گرديد. ضريب آلفاي کرونباخ
0.97 براي فرم ها و 0.91 براي پرسشنامه ها به دست آمد. داده ها توسط نرم افزار 16 SPSS و با استفاده از آزمون تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات رضايتمندي دانشجويان 2.55±0.62، ميانگين نمرات خود ارزيابي دانشجويان 2.96±1.03 و ارزشيابي توسط مربي اول 2.81±1.03، همچنين ارزشيابي توسط مربي دوم 2.74±1.01 و نيز توسط هر دو مربي 2.77±1.01 به دست آمد. نتايج حاصل نشان دادند که نمرات خود ارزيابي دانشجويان با ارزشيابي مربيان، رضايتمندي دانشجويان با ميانگين نمرات خود ارزيابي آنان، نمرات خود ارزيابي دانشجويان و معدل آنها و نمرات ارزشيابي مربيان و معدل دانشجويان ارتباط معناداري وجود دارد در حاليکه بين نمرات رضايتمندي دانشجويان و نمرات ارزشيابي توسط مربيان ارتباط معکوس معني دار وجود دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به رضايت دانشجويان از بکارگيري آموزش نامه و نيز تشابه نمرات خود ارزيابي و ارزشيابي مربيان مي توان اين روش را به دليل عيني و ساده بودن جهت ارزشيابي چند منبعي دانشجويان در آموزش باليني آنان پيشنهاد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرم پوریان، آ.، و خطیبان، م.، و جهانگیری، ک.، و رضوی، ز.، و ایمنی، ب. (1393). تدوین آموزش نامه و تاثیر بکارگیری آن بر رضایت دانشجویان فوریت پزشکی و ارزشیابی بالینی آنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1392. مجله علمی پژوهان, 13(2), 50-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245619Vancouver : کپی

کرم پوریان آرزو، خطیبان مهناز، جهانگیری کتایون، رضوی زهرا، ایمنی بهزاد. تدوین آموزش نامه و تاثیر بکارگیری آن بر رضایت دانشجویان فوریت پزشکی و ارزشیابی بالینی آنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1392. مجله علمی پژوهان. 1393 [cited 2021August06];13(2):50-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245619IEEE : کپی

کرم پوریان، آ.، خطیبان، م.، جهانگیری، ک.، رضوی، ز.، ایمنی، ب.، 1393. تدوین آموزش نامه و تاثیر بکارگیری آن بر رضایت دانشجویان فوریت پزشکی و ارزشیابی بالینی آنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1392. مجله علمی پژوهان, [online] 13(2), pp.50-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245619. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی