برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 24 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان آگاهي پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستانهاي شهر همدان از اصول اخلاق حرفه اي در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: علم اخلاق به عنوان يکي از زيربنايي ترين موضوعات آموزش حرفه اي در پرستاري و مامايي محسوب مي گردد که بايستي مورد توجه قرار گيرد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان آگاهي پرستاران و ماماها از اصول اخلاق حرفه اي انجام گرديد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي_مقطعي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 289 نفر از پرستاران و ماماها از بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان در سال 1392 انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي دو قسمتي بود که بخش اول حاوي اطلاعات دموگرافيک و بخش دوم اطلاعات مربوط به سنجش آگاهي در حيطه هاي اخلاق حرفه اي، قانون و مقررات و ارتباطي بود. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS ويرايش 16 تجزيه و تحليل شد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل همبستگي و آزمون کاي دو استفاده شد. سطح معني داري آزمون ها 5 درصد در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که
%33.2 از واحدهاي پژوهش در محدوده سني 30-26 سال بودند. %87.9 از آنان زن و %36.7 سابقه کار 5-1 سال داشتند. بيشترين آگاهي افراد در حيطه اخلاقي_حرفه اي (%26.6) خوب و (%68.9) متوسط، در حيطه ارتباطي (%31.1) خوب و (%63) متوسط و در حيطه قانوني (%1.7) خوب و (%49.5) متوسط بود. از بين متغيرهاي مورد بررسي بين حيطه اخلاقي با وضيعت استخدامي و بخش محل خدمت فرد (P=0.001) بين حيطه قانوني با سابقه کار (P=0.003) و بين حيطه ارتباطي با بخش محل خدمت فرد ارتباط معنادار وجود داشت (P=0.003).
نتيجه گيري: بيشترين آگاهي واحدها در حيطه اخلاقي و ارتباطي در حد خوب و متوسط و در حيطه قانوني ضعيف بوده است لذا پيشنهاد مي گردد کلاس هاي آموزش مداوم ضمن خدمت جهت افزايش آگاهي آنان برگزار گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی