برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  5 , شماره  14 ; از صفحه 25 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش ميزان رضايت از کيفيت زندگي در منطقه چهار شهر کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

در چند دهه اخير با توجه رشد شتابان شهري و تجمع هرچه بيشتر منابع و امکانات در شهرها،شناخت، اندازه گيري و بهبود کيفيت زندگي به عنوان يک مساله مهم از اهداف عمده افراد، محققان، برنامه ريزان و دولت ها بوده است. مساله وقتي حل مي شود که وضع موجود به وضع مطلوب تبديل شده باشد. اگر ادراکات شهروندان منطقه 4 شهر کرمان را به عنوان وضع موجود در يک فضاي جغرافيايي، و سطح انتظارات آنان را از کيفيت زندگي به عنوان يک وضع مطلوب در نظر گرفته شود، تنها ميزان شکاف بين مساله شناخته شده است؛ پس براي رسيدن به وضع مطلوب بايد گام هاي اساسي تري برداشت؛ از اين رو اين تحقيق درصدد است تا به سنجش ميزان رضايت از کيفيت زندگي در منطقه 4 شهر کرمان بپردازد. علت انتخاب اين منطقه سطح برخورداري آن نسبت به ساير مناطق ديگر بوده است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي مقطعي و از نظر هدف در زمره تحقيقات كاربردي جاي مي گيرد. با توجه به موضوع تحقيق و منطقه مورد مطالعه روش گردآوري داده ها زمينه يابي (تحقيق پيمايشي) انتخاب شده است و روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي و جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال انجام گرفته است. جامعه آماري تعداد افرادي است كه در منظقه چهار کرمان ساکن هستند و حجم نمونه اقتباس شده از فرمول کوکران 384 پرسشنامه است. نتايج تحقيق که در قالب آزمون هاي ناپارامتري، ويلکاکسون، کروسکال واليس، يومن ويتني و همبستگي اسپيرمن انجام گرفت نشان مي دهد در تمامي ابعاد پنج گانه کيفيت زندگي (حوزه مسکن، امنيت، روابط اجتماعي و حس تعلق، امکانات و تسهيلات شهري و حمل و نقل) شکاف منفي از کيفيت وجود دارد. بيشترين ميانگين شکاف کيفيت درحوزه حمل و نقل و کمترين ميانگين شکاف مربوط به بعد روابط اجتماعي و حس تعلق مکاني است. نتايج تحقيق در فرضيه دوم نشان داد که بين سن مراجعان و نمره شکاف کيفيت همبستگي مثبتي وجود داشت يعني با افزايش سن پاسخگويان ميزان رضايت آنان افزايش مي يابد. آزمون کروسکال واليس نيز نشان داد که بيشترين ميزان رضايت از کيفيت زندگي در بين افراد زير ديپلم بوده است يعني افراد با تحصيلات کمتر از رضايت بيشتري برخوردار بوده اند (0.008 و sig=0.034).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی