برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 40 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشکي شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

مقدمه: سرمايه اجتماعي به عنوان شبکه اي از ارتباطات و اعتماد متقابل در سازمان تاثير زيادي در توليد و خلق دانش دارد. بنابراين هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در بين کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي بوده و جامعه آماري پژوهش 1300 نفر از کارکنان شاغل در حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز بودند. پس از نمونه گيري از طريق فرمول کوکران، حجم نمونه تعداد 296 نفر برآورد شد. براي سنجش مولفه هاي پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول براي سنجش ميزان سرمايه اجتماعي است. پرسشنامه دوم، پرسشنامه استاندارد حداد براي سنجش مديريت دانش است. پايايي پرسشنامه سرمايه اجتماعي از طريق ضريب آلفاي کرونباخ،
0.682 و پايايي پرسشنامه مديريت دانش، 0.803 برآورد شد و براي تعيين روايي پرسشنامه ها از نظر استادان اين رشته بهره گرفته شد. داده ها بر اساس آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي اسپيرمن) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19، تحليل شد.
نتايج: کارکنان رسمي با
50.5 درصد بيشترين فراواني تحقيق را تشکيل دادند. همچنين کارکنان داراي مدرک کارشناسي با 58.5 درصد، بيشترين فراواني را داشتند. مقادير به دست آمده براي همه متغيرها نشان مي دهد که رابطه مثبت و معناداري بين سرمايه اجتماعي و ابعاد مديريت دانش وجود دارد و با تاييد رابطه معنادار آماري، هر 4 فرضيه فرعي تحقيق تاييد مي شود (P-value<0.001).
نتيجه گيري: به مسوولان و دست اندرکاران اين نهاد اجتماعي توصيه مي شود به منظور شکوفايي و توسعه سرمايه اجتماعي، بستري مناسب ايجاد کنند تا زمينه ارتقاي دانش در سازمان فراهم شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موغلی، ع.، و بهمنیاری، ح.، و دانشور، ب.، و معصومی، ر. (1394). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), 6(2), 40-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244954Vancouver : کپی

موغلی علیرضا، بهمنیاری حمید، دانشور بهاره، معصومی رحیم. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 1394 [cited 2021May14];6(2):40-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244954IEEE : کپی

موغلی، ع.، بهمنیاری، ح.، دانشور، ب.، معصومی، ر.، 1394. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), [online] 6(2), pp.40-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244954. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی