برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش مبتني بر وب و راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي و خودکارآمدي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد پيشوا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، خوراسگان، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: روش هاي آموزش مبتني بر وب و راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي، روش هاي فعال آموزشي در پيشرفت تحصيلي و خودکارآمدي هستند. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير روش هاي آموزشي مبتني بر وب و راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي و خودکارآمدي انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون و پيگيري بود. جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد پيشوا در سال تحصيلي 93-1392 بود. در مجموع 60 دانشجو با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در سه گروه (هر گروه 20 دانشجو) جايگزين شدند. همه گروه ها آزمون معلم ساخته پيشرفت تحصيلي و پرسشنامه خودکارآمدي شرر و همکاران را به عنوان پيش آزمون- پس آزمون و پيگيري تکميل کردند. گروه هاي آزمايش به طور مجزا 10 جلسه 80 دقيقه اي با روش هاي مبتني بر وب و راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي درس پرستاري کودکان را آموزش ديدند. داده ها با نرم افزار
SPSS نسخه 19 و روش کوواريانس چند متغيره تحليل شد.
نتايج: نتايج نشان داد بين ميانگين پس آزمون و پيگيري گروه هاي آزمايش و کنترل در هر دو متغير پيشرفت تحصيلي و خودکارآمدي تفاوت معناداري وجود داشت. علاوه بر آن بين ميانگين پس آزمون و پيگيري روش هاي مبتني بر وب و راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي در هيچ يک از متغيرها تفاوت معناداري وجود نداشت (
P<0.05).
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد هر دو روش آموزشي توانستند پيشرفت تحصيلي و خودکارآمدي دانشجويان را ارتقا دهند. بنابراين اساتيد براي بهبود پيشرفت تحصيلي و خودکارآمدي دانشجويان پرستاري مي توانند از روش هاي مبتني بر وب و راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي استفاده کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، ط.، و ترابی، س.، و شایان، ن.، و اسماعیل پور، م.، و عاشوری، ج. (1394). مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), 6(2), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244944Vancouver : کپی

حسینی طیبه، ترابی سیدسعید، شایان نسرم، اسماعیل پور مهدی، عاشوری جمال. مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 1394 [cited 2021May07];6(2):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244944IEEE : کپی

حسینی، ط.، ترابی، س.، شایان، ن.، اسماعیل پور، م.، عاشوری، ج.، 1394. مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), [online] 6(2), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244944. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی