برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 35 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

توسعه مدل خطاهاي دارويي پرستاران: مطالعه تلفيقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: خطاهاي پزشکي ازچالش هاي مهم تهديد کننده ايمني بيمار درتمامي کشورهاست. از شايع ترين خطاهاي پزشکي شناخته شده مي توان به خطاهاي دارويي اشاره کرد.
هدف: اين مطالعه با هدف توسعه مدل نظري خطاي انساني با رويکرد تلفيقي با توجه به بستر فرهنگي و سيستم هاي مراقبتي در ايران انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت تلفيقي (کمي – کيفي) در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در تهران (1392) انجام شده است. در بخش کمي، عوامل مرتبط با خطاهاي دارويي در قالب مدلي که براساس مدل خطاي انساني ريزن (Reason)طراحي شده بود، آزمون گرديد. نمونه ها، تعداد 150 پرستار شاغل بودند. ابزارهاي پژوهش در اين مطالعه پرسشنامه اي شامل اطلاعات جمعيت شناسي، ابزار هاي سنجش متغير هاي مدل ريزن از جمله؛ پيچيدگي مراقبت پرستاري والسکوئيز (Velasquez) در سال 2005، پويايي کار سالير (Salyer) در سال 1996، ارتباط پزشک- پرستار گيتل و همکاران (Gittell et al) در سال 2000، تعهد کاري مينيک و همکاران (Minick et al) در سال2003، جو يادگيري روبويک و همکاران (Rybowiak et al) در سال 1999 و گزارش خطاي دارويي ويکفيلد و همکاران (Wakefield et al) در سال 2005 را براي تعيين عوامل فردي و سازماني مرتبط با خطاي دارويي براساس مدل خطاي انساني ريزن (Reason)تکميل کردند. در بخش کيفي مطالعه، همزمان با استفاده از تحليل محتواي هدايت شده، عوامل موثر بر بروز خطاهاي دارويي از ديدگاه 20 پرستار، تبيين گرديد. براي تحليل داده از نرم افزارSPSS نسخه 16 وLISREL نسخه 8.8 با روش تحليل مسير در سطح معناداري 0.01 استفاده گرديد و سپس از تلفيق نتايج دو بخش جهت توسعه مدل استفاده شد.
يافته ها: اکثريت پرستاران (44.7%) در محدوده سني 40-31 سال قرار داشتند و تجربه کاري آنها بين 10.10±6.80 سال بود. شاخص هاي برازش مدل نشان دادند که مسيرهاي در نظر گرفته شده جهت ارتباط بين متغيرها مناسب پيش بيني شده است. همبستگي بين متغير جو يادگيري با تعهد کاري با ضريب استاندارد شده (r=0.40) و جو يادگيري با ارتباط پزشک - پرستار با ضريب استاندارد شده (r=0.20) وجود داشت و بين بقيه متغيرها (عوامل محيط کار: پيچيدگي مراقبت و پويايي کار و عوامل فردي: سن و سابقه کار) ارتباط معني دار ي مشاهده نشد. دربخش کيفي، مشارکت کنندگان در اين مطالعه عوامل تاثير گذار بر خطاهاي دارويي را در 3 درون مايه اصلي عوامل فردي شامل «ويژگي هاي فردي - رواني پرستاران»، «خطاي ناشي از دستورات پزشکي» و «عوامل سازماني» شامل «شرايط کاري دربخش»، «اطلاعات دارويي پرستار»، «خطاي ناشي از ماهيت حرفه پرستاري» و «عوارض خطاهاي دارويي» و ويژگي هاي بيماران و فرهنگ سازماني شامل «فرايند يادگيري» و «فرايند مديريت خطر» را بيان کردند. مدل تلفيقي نشان دهنده ترکيب اين متغير ها در مدل ازمون شده است.
نتيجه گيري: مديران پرستاري با دانستن عوامل سازماني و فرهنگ سازماني در بروز اين خطاهاي مهم و قابل پيشگيري، اقدامات لازم در جهت از بين بردن اين عوامل و کاهش بروز خطاهاي دارويي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زاغری تفرشی، م.، و رسولی، م.، و زایری، ف.، و پازکیان، م. (1393). توسعه مدل خطاهای دارویی پرستاران: مطالعه تلفیقی. مدیریت پرستاری, 3(3), 35-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244771Vancouver : کپی

زاغری تفرشی منصوره، رسولی مریم، زایری فرید، پازکیان مرضیه. توسعه مدل خطاهای دارویی پرستاران: مطالعه تلفیقی. مدیریت پرستاری. 1393 [cited 2021May08];3(3):35-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244771IEEE : کپی

زاغری تفرشی، م.، رسولی، م.، زایری، ف.، پازکیان، م.، 1393. توسعه مدل خطاهای دارویی پرستاران: مطالعه تلفیقی. مدیریت پرستاری, [online] 3(3), pp.35-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244771. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی