برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 61 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين هويت سازماني، رضايت شغلي و رفتار شهروندي در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه:حساسيت کار پرستاران، اضطراب در شغل و ارايه مراقبت با کيفيت از بيماران، لزوم رفتار داوطلبانه فراتر از نقش را در بين آنها برجسته مي کند. لذا؛ شناخت عوامل موثر بر بروز اين رفتار هاي فرا نقش در پرستاران مهم است، زيرا به مديران پرستاري کمک مي کند که در برنامه ريزي براي ارتقاء کيفيت مراقبت اين عوامل را مورد توجه قرار دهند.
هدف: بررسي رابطه بين هويت سازماني با رضايت شغلي و رفتارهاي شهروندي سازماني يا فرانقش پرستاران است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي و از نوع همبستگي بوده که در سال (1391) انجام شده است .جامعه مطالعه؛ کليه پرستاران در بيمارستان امام خميني (ره) شهر اروميه بوده که با نمونه گيري به شيوه طبقه اي ساده متناسب با حجم جامعه آماري هر بخش با استفاده از جدول مورگان تعداد (
201) نفر به عنوان حجم نمونه تصادفي انتخاب شدند. براي گرد آوري داده ها از پرسشنامه هاي: هويت سازماني (آشفورت و مائل، 1989)، رضايت شغلي (برايفيلد و روت، 1951) و رفتار شهروندي سازماني (پودساکوف و همکاران 2000) استفاده شده است که ضرايب پايايي اين پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ بترتيب (0.75، 0.73 و 0.77) بوده است. داده ها با استفاده از آزمون همبستگي خطي و تحليل مسيري در برنامهSPSS (19) تجزيه و تحليل شده اند.
يافته ها: هويت سازماني با رضايت شغلي (0.48) و رضايت شغلي با رفتار شهروندي (0.57) در سطح (0.01) ارتباط مثبت و مستقيم داشتند، که بيشترين اثر در بين متغيرها بود و هويت سازماني با رفتار شهروندي (0.28) در سطح (0.01) ارتباط مثبت و غيرمستقيم داشت. هويت سازماني و رضايت شغلي در مجموع (0.29) از تغييرات رفتار شهروندي را پيش بيني مي کنند و هويت سازماني هم (0.20) از واريانس رضايت شغلي را تبيين مي کند.
نتيجه گيري: در راستاي يافته ها به مديران پرستاري و بيمارستان ها پيشنهاد مي شود که به برنامه ريزي هايي بپردازند که با افزايش ادراک پرستاران از هويت سازماني، رضايت شغلي آنها را بهبود دهند تا زمينه مناسبي براي رفتارهاي شهروندي يا فرانقش آنان فراهم گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی