برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

علل کناره گيري پزشکان از طرح پزشک خانواده روستائي در سال 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهميت طرح پزشک خانواده در نظام سلامت و بکارگيري بهترين افراد به عنوان پزشکان خانواده در رأس تيم سلامت و کسب رضايت مندي آنان، اين مطالعه در پي آن است که با بررسي علل ترک خدمت و کناره گيري پزشکان خانواده از اين طرح بپردازد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردي و توصيفي- تحليلي بوده که بر روي کليه پزشکان خانواده شاغل در دانشگاه علوم پزشکي تهران بصورت سرشماري انجام گرفته است (N=26). روش گردآوري داده ها در اين پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه که توسط پژوهشگر ضمن بررسي و مطالعات صورت گرفته تدوين گرديده است، استفاده شده که پايايي و روايي سنجي آن نيز انجام گرديده است (آلفا کرونباخ=0.96). داده هاي خام با استفاده از نرم افزار SPSS v19 در دو سطح آمار توصيفي (درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و تحليلي (آزمون تي تک نمونه اي، آزمون تي دو نمونه اي و آناليز واريانس يکراهه) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. سطح معناداري در کليه سطوح آزمون 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: بر اساس نظرات و پاسخ هاي پزشکان خانواده در خصوص علل کناره گيري، ميانگين نمره مولفه "مشکلات محيطي، رفاهي و آموزشي" در حدود 3.68، مولفه "مشکلات سيستمي" نمره ميانگين نظرات 3.56، مشکلات اقتصادي با ميانگين 3.36 (به عنوان کمترين عامل موثر در کناره گيري)، خروجي آزمون تي پيرامون مولفه "مشکلات اداري" نيز همانند مولفه "مشکلات اقتصادي" نشان از عدم تاثير اين مولفه بر کناره گيري پزشکان از طرح را داشت و در نهايت مولفه مشکلات اجتماعي- فرهنگي با احتمال 0.95 با کسب نمره ميانگين 3.69 به عنوان مهم ترين عامل تاثيرگذار شناخته شده اند.
نتيجه گيري: با توجه به تاثيرگذاري مولفه اجتماعي و فرهنگي در کناره گيري و ترک پزشکان خانواده قدم اصلي در اجراي اين طرح ملي، فرهنگ سازي مناسب در بين دو طرف ارائه دهنده و گيرنده خدمت طبق قوانين جاري کشور خواهد بود. در اين امر برنامه ريزي آموزشي مستمر در تمام سطوح جهت ارتقاي آگاهي، نگرش و فرهنگ صحيح بهره مندي از خدمات پزشک خانواده لازم است تا مجري، خريدار خدمت و ارائه دهندگان در زمينه اطلاع رساني بيشتر و آگاهي بخشي عمومي به روستائيان همکاري نمايند. لذا مسوولين بايد در جهت ارتقاء آگاهي و ايجاد بستر فرهنگي مناسب جهت بهبود کارايي و افزايش انگيزه کاري پرسنل طرح پزشک خانواده تلاش بيشتري نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی