برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 198 تا صفحه 207 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت علوفه گونه هاي مرتعي در مراتع استپي ميمه اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

کيفيت علوفه از طرفي يکي از عوامل مهم در تعيين نياز روزانه دام است و از طرف ديگر ميزان کفايت مواد مغذي مورد نياز دام را نشان مي دهد. در اين پژوهش، از گونه هاي مرتعي Acantholimon festucaceum، Andrachne fruticulosa، Artemisia sieberi، Euphorbia decipiens، Noaea mucronata، Scariola orientalis، Stachys inflata، Stipa Arabica و Stipa barbata و در منطقه ميمه (که از گونه هاي مهم و مورد چراي دام در مراتع منطقه مي باشند) در سه مرحله فنولوژيک رشد رويشي، گل دهي و بذردهي با سه تکرار و هر تکرار 5 پايه گياهي از هر گونه نمونه برداري انجام شد. سپس تجزيه شيميايي براي اندازه گيري درصد نيتروژن (N) و الياف نامحلول در شوينده اسيدي (ADF) نمونه هاي گياهي انجام گرديد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده ها از طرح کرت هاي خردشده در زمان در قالب طرح پايه کاملا تصادفي استفاده شد. پس از جمع آوري داده ها به منظور بررسي تغييرات شاخص هاي کيفيت علوفه گونه هاي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيک، تجزيه واريانس مرکب انجام شد و ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد که ميانگين شاخص هاي اثرگذار بر کيفيت علوفه، تغييرات قابل ملاحظه اي دارند و مرحله فنولوژيک بر کيفيت علوفه اثر معني داري دارد. با پيشرفت مراحل رشد، از ميزان پروتئين خام (CP)، هضم پذيري ماده خشک (DMD) و مقدار انرژي متابوليسمي (ME) کاسته شده و بر درصد الياف نامحلول در شوينده اسيدي (ADF) افزوده شد. همچنين نتايج نشان داد که ميانگين مقادير پروتئين خام در مرحله رشد رويشي و گل دهي بيشتر از مقدار تقريبي سطح بحراني آن (7 درصد) براي تامين نياز روزانه يک واحد دامي و در مرحله بذردهي کمتر بود. ميانگين مقادير هضم پذيري در مرحله رشد رويشي بالاتر و در مرحله گل دهي و بذردهي کمتر از سطح بحراني آن (50 درصد) براي نياز نگهداري يک واحد دامي بود. مقادير انرژي متابوليسمي نيز در کليه مراحل رشد پائين تر از مقدار تقريبي سطح بحراني آن (8 مگاژول) براي تامين نياز روزانه يک واحد دامي مي باشد. اين امر بيانگر اين است که مطلوبيت کيفيت علوفه مرتع در زمان هاي مختلف چرا يکسان نمي باشد و لازم است نياز روزانه واحد دامي بر مبناي کيفيت علوفه مشخص شود. به طور کلي مراتع مورد مطالعه از نظر تامين پروتئين خام مورد نياز روزانه واحد دامي چرا کننده در مراتع منطقه مطلوب ولي از نظر تامين انرژي متابوليسمي، نامطلوب مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی