MS222(Q3)اسانس گل ميخک(Q3)فنوکسي اتانول(Q3)شاخص هاي ايمني(Q2)Cyprinus cappio(Q3)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 23 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير بيهوشي با MS222، اسانس گل ميخک و فنوکسي اتانول بر برخي شاخص هاي ايمني ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، اهواز، ایران
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور ارزيابي اثر سه داروي بيهوشي MS222، اسانس گل ميخک و 2- فنوکسي اتانول بر برخي پاسخ هاي ايمني ماهي کپور معمولي و تعيين ماده اي با کم ترين اثر را روي واکنش هاي ايمني ماهي کپور انجام شد. در مطالعه حاضر که در سال 91 در دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد چمران انجام شد، تعداد 400 عددماهي کپور معمولي با وزن حدود 100 گرم استفاده گرديد. ابتدا غلظت مناسب القاي بيهوشي در مورد سه داروي بيهوشي محاسبه گرديد، سپس باداروهاي فوق ماهي هاي هر تيمار در مدت سه دقيقه تا مرحله بيهوشي سبک بيهوششدند، يک تيمار بدون ماده بيهوشي تيمار کنترل در نظر گرفته شد. درزمان هاي 0، 1، 12، 24 و 72 ساعت بعد از بيهوشي از ساقه دمي ماهي هاخون گيري از ساقه دمي به عمل آمد. فاکتورهاي ايمني شامل فعاليت لايزوزيم و فعاليت ضد باکتريايي سرم، فعاليت کمپلمان، فعاليت نيترو بلوتترا زوليوم (NBT)، ميزان پروتئين و گلوبولين سرم، در مراحل نمونه گيري بين تيمارها مقايسه و از نظر آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. غلظت مناسب بيهوشي داروهاي بيهوشي MS222، اسانس گل ميخک و 2- فنوکسي اتانول در ماهي کپور معمولي را به ترتيب 100، 125 و 400 ميلي گرم در ليتر نشان داده شده. بيهوشي با سه دارو تاثير معني داري در فعاليت لايزوزيم سرم در زمان هاي مختلف نمونه گيري نداشت (P>0.05). ميزان فعاليت باکتري کشي سرم در گروه فنوکسي اتانول تنها در زمان 24 و 72 ساعت بعد از نمونه گيري کاهش معني داري نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.05) و در ساير مراحل تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. مقايسه ساير شاخص هاي ايمني مورد مطالعه شامل فعاليت کمپلمان، فعاليت نيتروبلوتترازوليوم و ميزان گلوبولين و پروتئين تام سرم در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معني داري را نشان نداد، هر چند کاهش نسبي اين فاکتورها در برخي مراحل نمونه گيري در تيمار فنوکسي اتانول مشاهده شد. MS222 و گل ميخک تاثيري در شاخص هاي ايمني ماهي کپور معمولي ندارند، ولي بيهوشي با فنوکسي اتانول باعث کاهش برخي شاخص هاي ايمني ماهي کپور معمولي شده و در تحقيقات مربوط به ايمني شناسي آبزيان استفاده از فنوکسي اتانول توصيه نمي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی