برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان رضايت از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار و عوامل موثر بر آن در شهر ايذه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش مقايسه ميزان رضايت از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار و بررسي عوامل موثر بر آن در شهر ايذه مي باشد. ديدگاه هاي نياز مازلو، دورکيم، پارسونز و نظريه فشار نقش به عنوان چارچوب نظري انتخاب شدند. روش تحقيق، پيمايشي، واحد تحليل فرد پاسخگو (زنان متاهل 20 تا 50 ساله) و سطح تحليل، خرد است. شيوه نمونه گيري، خوشه اي چندمرحله اي است و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 295 نفر مي باشد.
ابزار گردآوري داده‏ ها، پرسشنامه است. روش تجزيه و تحليل داده ها، آزمون تي مستقل، ضريب همبستگي اسپيرمن، پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيره و از نرم افزار
SPSS استفاده شده است. از اعتبار صوري و ضريب آلفاي کرونباخ جهت سنجش اعتبار (روايي) و اعتماد (پايايي) استفاده شده است که براي متغير وابسته ضريب آلفاي کرونباخ برابر با 0.714 است.
نتايج نشان مي دهد که ميانگين ميزان رضايت از زندگي زناشويي برابر
3.26 بوده است که تقريبا در حد متوسط رو به بالا مي باشد. نتايج آزمون مقايسه ميانگين نشان مي دهد که بين ميزان رضايت زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداري وجود دارد و ميانگين رضايت از زندگي زناشويي در بين زنان شاغل بيشتر از زنان خانه دار است. بين متغيرهاي ميزان تعادل در ساختار قدرت در خانواده، ميزان احساس فشار نقش در انجام نقش و تعداد فرزندان با ميزان رضايت از زندگي زناشويي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد. بين ميزان درآمد با ميزان رضايت از زندگي زناشويي رابطه منفي و معکوس ضعيفي وجود دارد. تحليل رگرسيوني نشان مي دهد که 54.2 درصد از تغييرات ميزان رضايت از زندگي زناشويي به متغيرهاي مستقل مربوط مي شود و متغيرهاي ميزان احساس فشار نقش در انجام نقش، ميزان تحصيلات و ميزان تعادل در ساختار قدرت در خانواده سهم بيشتري در تغييرات متغير وابسته دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خضری، س.، و ارجمندسیاهپوش، ا. (1393). مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار و عوامل موثر بر آن در شهر ایذه. مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(4 (مسلسل 24)), 97-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244146Vancouver : کپی

خضری سیده خدیجه، ارجمندسیاهپوش اسحق. مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار و عوامل موثر بر آن در شهر ایذه. مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1393 [cited 2021April23];6(4 (مسلسل 24)):97-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244146IEEE : کپی

خضری، س.، ارجمندسیاهپوش، ا.، 1393. مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار و عوامل موثر بر آن در شهر ایذه. مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 6(4 (مسلسل 24)), pp.97-105. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244146. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 659 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی