برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 34 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

افکار بازانجامي انديشناکي و نشخوار فکري به عنوان ساز و کارهايي براي مقابله با عدم تحمل بلاتکليفي در اختلالات اضطراب منتشر و افسردگي عمده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 
چکیده: 

مقدمه: عدم تحمل بلاتکليفي را مي توان به عنوان سوگيري شناختي موثر بر چگونگي ادراک، تفسير و پاسخ فرد به موقعيت هاي نامطمئن، تعريف کرد. اگر چه عدم تحمل بلاتکليفي بيشتر در ادبيات پژوهشي در ارتباط با نشانگان انديشناکي و اضطراب گزارش شده است، احتمالا در رابطه با نشخوار فکري و افسردگي نيز قابل بررسي است. هدف پژوهش حاضر مقايسه عدم تحمل بلاتکليفي در سه گروه اختلال اضطراب منتشر، اختلال افسردگي عمده و افراد سالم و ارتباط آن با انديشناکي و نشخوار فکري در نمونه باليني است.
روش کار: جامعه آماري اين پژوهش مقطعي-پس رويدادي، بيماراني بودند که براي اولين بار به کلينيک تخصصي بزرگمهر تبريز در سال 1390 مراجعه نمودند. 32 بيمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، 32 بيمار مبتلا به اختلال افسردگي عمده و 32 نفرگروه شاهد با نمونه گيري در دسترس انتخاب و تا حد امکان از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي با يکديگر همتا شدند. براي جمع آوري داده ها از مصاحبه باليني ساختاريافته و مقياس عدم تحمل بلاتکليفي، پرسش نامه هاي نگراني ايالت پنسيلوانيا و نشخوار فکري استفاده شد. داده ها با نرم افزار
SPSS نسخه 17 و شاخص هاي آمار توصيفي، تحليل واريانس چندمتغيره و همبستگي پيرسون، تحليل گرديد.
يافته ها: بين افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و اختلال افسردگي عمده در نمره کل مقياس عدم تحمل بلاتکليفي، تفاوت معني داري نبود (
P=0.77) اما در انديشناکي در اضطراب منتشر در مقايسه با اختلال افسردگي عمده تفاوت معني دار وجود داشت (P=0.012)، هم چنين نشخوار فکري در افراد مبتلا به افسردگي عمده در مقايسه با اختلال اضطراب منتشر، تفاوت معني داري داشت (P=0.025). بنا بر نتايج عدم تحمل بلاتکليفي با انديشناکي (r=0.71) و نشخوار فکري (r=0.58) رابطه داشت.
نتيجه گيري: عدم تحمل بلاتکليفي عامل اختصاصي اختلال اضطراب منتشر نمي باشد بلکه در آغاز و تداوم افسردگي عمده نيز نقش دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی