5 SID.ir | مطالعه تطبيقي کاربست نظريه هاي يادگيري در فرايند آموزش و ارتباط آن با نمره کاربرد رياضي در کشورهاي اسلامي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مطالعه تطبيقي کاربست نظريه هاي يادگيري در فرايند آموزش و ارتباط آن با نمره کاربرد رياضي در کشورهاي اسلامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

يکي از دروس پايه در نظام تعليم و تربيت دنيا، رياضيات است. طوري که آن را با عنوان «روش درست انديشيدن» شناخته اند. ارزيابي جامع اين درس و تعيين ارتباط آن با شاخص هاي نظريه هاي يادگيري، مسير صحيحي را براي آموزش و يادگيري آن فراهم مي آورد. پژوهش حاضر با تکيه بر نتايج مطالعه تيمز 2007، قصد دارد ميزان استفاده از شاخص هاي نظريه هاي يادگيري در فرايند آموزش و نقش آن در بعد کاربرد رياضي را در کشورهاي اسلامي هم سطح از نظر توليد ناخالص داخلي، بررسي کند. نوع پژوهش به لحاظ تاثيرگذاري نظريات يادگيري بر کاربرد رياضي از نوع همبستگي به شمار مي رود. از بين کشورهاي اسلامي اردن، بوسني، الجزاير، تونس و جمهوري اسلامي ايران انتخاب شدند. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان پايه هشتم در سال 2007 در کشورهاي اسلامي تحت مطالعه است که از ميان آنها بر اساس روش نمونه گيري سه مرحله اي خوشه اي طبقه اي، نمونه مورد نظر انتخاب شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه 17 گويه اي درباره راهبردهاي يادگيري با پايايي 0.83 و آزمون 88 سوالي در حوزه کاربرد رياضي بود. روايي ابزارهاي مورد نظر توسط متخصصان روانسنجي و روانشناسي تربيتي تاييد شده است. داده هاي مورد نياز از تارنماي مرکز تيمز و پرلز اخذ شد. از نظر ميزان استفاده از شاخص هاي نظريه ساخت گرايي، دانش آموزان اردني با ميانگين 3.17 در رتبه اول و دانش آموزان ايراني با ميانگين 2.77 در رتبه آخر قرار گرفتند. در شاخص هاي نظريه خبرپردازي، دانش آموزان اردني با ميانگين 2.99 رتبه اول و دانش آموزان بوسنيايي با ميانگين 2.51 در رتبه آخر جاي داشتند. در شاخص هاي نظريه شناختي - اجتماعي، دانش آموزان اردني با ميانگين 3.16، رتبه اول و دانش آموزان تونسي با ميانگين 2.69 در رتبه آخر قرار گرفتند. در دستيابي به اهداف کاربرد درس رياضي، دانش آموزان بوسنيايي با ميانگين 441.47، رتبه اول و دانش آموزان الجزايري با ميانگين 412 در رتبه آخر جاي گرفتند. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد متغيرهاي نظريه هاي يادگيري، واريانس متغير کاربرد رياضي را به صورت معنادار تبيين مي کنند. همچنين در همه کشورها به جز الجزاير، نظريه شناختي اجتماعي يک عامل معنادار در تبيين کاربرد رياضي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 388
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی