1 SID.ir | بررسي رضايتمندي دانشجويان از خدمات آموزشي ارايه شده و ارتباط آن با كيفيت خدمات در دانشگاه علوم پزشكي زنجان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رضايتمندي دانشجويان از خدمات آموزشي ارايه شده و ارتباط آن با كيفيت خدمات در دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است