نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير بازي بر مهارت هاي اجتماعي کودکان (مورد مطالعه: کودکان مقطع مهد کودک استان تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير بازي (نوع بازي، زمان بازي و نوع اسباب بازي) در رشد رواني کودکان (مهارت هاي اجتماعي و هوش) مقطع مهد کودک دبستان هاي استان تهران در سال 1391 صورت پذيرفت. جامعه آماري تحقيق شامل 630 نفر از کودکان مقطع مهد کودک استان تهران در سال 92-1391 بود، که از اين ميان با استفاده از جدول جسي و مورگان و روش نمونه گيري تصادفي ساده 240 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوري داده ها بر اساس پرسشنامه و چک ليست انجام گرفت. پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه استاندارد مهارت هاي اجتماعي گرشام و اليوت (1990)، 0.83، و براي پرسشنامه استاندارد هوش تهران – استانفورد - بينه (1388)، 0.91 بدست آمد. همينطور از روايي محتوا و سازه بمنظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد که در روايي محتوا پرسشنامه ها مورد تاييد متخصصين مربوطه قرار گرفت. تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از اجراي پرسشنامه ها از طريق نرم افزار spss در دو بخش توصيفي (ميانگين، ميانه، واريانس، انحراف معيار، جداول توزيع فراواني و نمودارها) و استنباطي (آزمون خي دو) انجام پذيرفت. نتايج تحقيق نشان داد که رابطه معناداري ميان نوع بازي، نوع اسباب بازي و زمان بازي با رشد رواني کودک وجود دارد. همچنين يافته ها نشان داد که تاثير نوع بازي، نوع اسباب بازي و زمان بازي در هوش بيشتر از مهارت اجتماعي در کودکان مهد کودک است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقاجانی، ط.، و جبارف، ر.، و مصطفی یوف، م. (1393). تاثیر بازی بر مهارت های اجتماعی کودکان (مورد مطالعه: کودکان مقطع مهد کودک استان تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(3 (مسلسل 23)), 97-104. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234155Vancouver : کپی

آقاجانی طهمورث، جبارف رشید، مصطفی یوف مشفق. تاثیر بازی بر مهارت های اجتماعی کودکان (مورد مطالعه: کودکان مقطع مهد کودک استان تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1393 [cited 2022August11];6(3 (مسلسل 23)):97-104. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234155IEEE : کپی

آقاجانی، ط.، جبارف، ر.، مصطفی یوف، م.، 1393. تاثیر بازی بر مهارت های اجتماعی کودکان (مورد مطالعه: کودکان مقطع مهد کودک استان تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 6(3 (مسلسل 23)), pp.97-104. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234155. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 3608 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی