برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 33 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير کم آبياري و شوري آب آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد هيبريد ذرت KSC-500 در اقليم اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي اثر کم آبياري و شوري آب آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي رقمKSC-500  در اقليم شهرستان اهواز و در فصل زراعي 90-1389 اجرا گرديد. تحقيق در سه آزمايش مستقل و هر يک در قالب کرت هاي خرد شد و نيز در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه سطح آبياري و سه سطح شوري، در سه تکرار و در سه مرحله رشد رويشي (آزمايش يک)، گل دهي (آزمايش دو) و بعد از گل دهي (آزمايش سه) انجام شد. تيمارهاي آبياري، شامل I1،I2 و I3 به ترتيب معادل 100، 75 و 50 درصد نياز آبي گياه و تيمارهاي شوري، شامل S1،S2 و S3 به ترتيب معادل شوري آب رودخانه کارون در روز آبياري (S1)،S2=S1+1   S3=S1+2 ودسي زيمنس بر متر بود. نتايج نشان داد که اثر متقابل کم آبياري و شوري آب آبياري در هر سه آزمايش بر صفات مورد مطالعه (تعداد دانه در بلال، وزن 100 دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و شاخص برداشت) معني دار نبود. اما با افزايش کم آبياري و شوري آب آبياري، ميانگين صفات مورد بررسي کاهش يافت. حداکثر عملکرد دانه، در آزمايش، يک از تيمار I2 و برابر با 5.2 تن در هکتار به دست آمد و در آزمايش هاي دو و سه، حداکثر عملکرد دانه به ترتيب 5.8 و 6.2 تن در هکتار از تيمار I1 حاصل شد. در شرايط تنش شوري، حداکثر عملکرد دانه، از تيمار S1 به دست آمد که براي آزمايش يک، دو و سه به ترتيب، برابر با 5.3، 5.5، 6.7 تن در هکتار بود. بر اساس نتايج به دست آمده، حساس ترين مرحله رشد نسبت به کم آبياري و شوري آب آبياري، مرحله بعد از گل دهي ارزيابي شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی