برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بنگاه هاي کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پايدار در استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يکي از نشانه هاي جوامع توسعه يافته، کارآفريني زنان است. هدف از اجراي تحقيق حاضر، تبيين مدل معادله ساختاري عوامل موثر بر فرآيند کارآفريني زنان و بررسي نقش آنان بر توسعه پايدار در استان مازندران بوده است. بر اين اساس ضمن مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به کارآفريني زنان و توسعه پايدار، از ميان جامعه آماري 1511 عضوي انتخاب شده، از نظرات تعداد 291 نفر استفاده شده، سپس با جمع‏ آوري داده‏ هاي مورد نياز با استفاده از ابزارهاي مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه با ضريب پايايي 91 درصد، در قالب روش تحقيق غيرآزمايشي پيمايشي، به استخراج مدل معادله ساختاري تبيين کننده عوامل موثر بر کارآفريني زنان با استفاده از آزمون هاي آماري همبستگي و روابط مستقيم و غيرمستقيم بين متغيرها و نيز معادلات رگرسيون تعاملي در قالب تحليل مسير با استفاده از نرم افزارهاي  SPSSو Lisrel پرداخته شده است.
نتايج تحقيق نشان داده است که از چهار گروه متغيرهاي تبيين کننده فرآيند کارآفريني زنان در قالب يک مدل معادله ساختاري، يعني متغيرهاي فردي، شغلي، رفتاري و محيطي، ضمن تاييد کليت مدل مستخرجه، هر کدام با شدت و ضعف خاص خود، به صورت مستقيم، غيرمستقيم و تعاملي، بر فرآيند کارآفريني زنان تاثيرگذار بوده اند. مستند به ضرايب مدل معادله ساختاري، بيشترين اثرگذاري مستقيم بر روي فرآيند کارآفريني زنان مربوط به متغير رفتاري بوده و از اين نظر متغيرهاي شغلي، محيطي و فردي در درجات بعدي اهميت قرار دارند.
در پايان مقاله، بحث و مقايسه، نتيجه گيري، پيشنهادات کاربردي مديريتي و پيشنهادات مرتبط با ادامه و پي گيري تحقيقات مشابه در آينده ارائه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی