برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش کارشناسان ترويج کشاورزي استان خراسان رضوي نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

به کارگيري اطلاعات به روز و کاربردي با سرويس هاي اطلاع رساني کارا و موثر توسط کارشناسان ترويج نقش کليدي و مهمي را در بهره برداري مناسب از عوامل توليد ايفا مي نمايد. در اين راستا اين تحقيق با هدف بررسي نگرش کارشناسان ترويج استان خراسان رضوي نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي انجام گرفته است. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي، از نظر نحوه جمع آوري داده ها، غير آزمايشي (توصيفي) و بر حسب روش همبستگي است. جامعه آماري تحقيق، کارشناسان ترويج کشاورزي استان خراسان رضوي بودند (N=333) که از اين تعداد 126 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روايي پرسشنامه با توجه به نظرات اساتيد ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس و تهران تاييد و پايايي بخش هاي مختلف آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (a=0.89) محاسبه گرديد. نتايج تحليل همبستگي نشان داد که بين نگرش کارشناسان و متغيرهاي سن، تعداد سال هاي برخورداري از تلفن همراه، ميزان پوشش تلفن همراه در روستاهاي منطقه فعاليت، ميزان استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي، ادراک نسبت به عوامل پيش برنده به کارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج کشاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بر اساس نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه گام به گام، چهار متغير ميزان استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي، ادراک نسبت به عوامل پيش برنده به کارگيري تلفن همراه، تعداد سال هاي برخورداري از تلفن همراه و ميزان پوشش تلفن همراه در روستاهاي منطقه فعاليت 20.5 درصد از تغييرات متغير نگرش کارشناسان نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج کشاورزي را تبيين کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی