برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش روش هاي آموزشي- ترويجي در ارتقاء ظرفيت نوآوري اعضاي صندوق حمايت از توسعه فعاليت هاي کشاورزي زنان روستايي شهرستان مرودشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي نقش روش هاي آموزشي ترويجي در ارتقاء ظرفيت نوآوري اعضاي صندوق حمايت از توسعه فعاليت هاي کشاورزي زنان روستايي شهرستان مرودشت انجام گرفته است. از آنجا که شهرستان مرودشت به عنوان يکي از مناطق مهم کشاورزي استان فارس به شمار مي آيد و براي اولين بار صندوق حمايت از توسعه فعاليت هاي کشاورزي زنان روستايي در اين شهرستان در سال 1389 شکل گرفته است لذا ضرورت انجام اين تحقيق بديهي به نظر مي رسد. جامعه آماري اين تحقيق، شامل 600 نفر از اعضاي صندوق حمايت از فعاليت هاي کشاورزي زنان روستايي شهرستان مرودشت مي باشد که تعداد 173 نفر از آن ها با روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب و از طريق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه است که از طريق مصاحبه تکميل گرديد. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ 0.91 (در مجموع) با استفاده از نرم افزار SPSSV17 مورد تاييد قرار گرفت. نتايج تحقيق حاکي از آن است که ظرفيت نوآوري اکثر زنان روستايي شهرستان مرودشت در حد متوسط (68 درصد) بود. از نظر اکثر پاسخگويان (56.1 درصد) تاثير روش هاي آموزش گروهي در ارتقاء ظرفيت نوآوري در حد زياد بود و نمايش هاي عملي با ميانگين 4.02 به عنوان مهم ترين روش آموزشي گروهي قلمداد گرديد. همچنين نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين بران فورسيس و ولچ نيز نشان داد که بين روش آموزش گروهي با روش هاي آموزش انفرادي و انبوهي، اختلاف معني داري وجود دارد. در نهايت پيشنهادهايي ارائه گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرشدی، ل.، و فرج اله حسینی، س.، و لشگرآرا، ف. (1391). نقش روش های آموزشی- ترویجی در ارتقاء ظرفیت نوآوری اعضای صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 5(4 (پیاپی 20)), 27-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193840Vancouver : کپی

مرشدی لاله، فرج اله حسینی سیدجمال، لشگرآرا فرهاد. نقش روش های آموزشی- ترویجی در ارتقاء ظرفیت نوآوری اعضای صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1391 [cited 2021August05];5(4 (پیاپی 20)):27-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193840IEEE : کپی

مرشدی، ل.، فرج اله حسینی، س.، لشگرآرا، ف.، 1391. نقش روش های آموزشی- ترویجی در ارتقاء ظرفیت نوآوری اعضای صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 5(4 (پیاپی 20)), pp.27-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193840. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی