برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه فعاليت هاي بدني با سلامت رواني دانشجويان پليس زن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش، بررسي رابطه فعاليت هاي بدني (دويدن و دراز و نشست) با سلامت رواني دانشجويان پليس زن مي باشد. اين پژوهش وضعيت کنوني فعاليت جسماني و رابطه آن با سلامت رواني دانشجويان را در جامعه تحت بررسي خود مورد مطالعه قرار داده است.
روش تحقيق اين پژوهش از نوع همبستگي و مقايسه اي است. جامعه آماري تحقيق دانشجويان پليس زن دانشگاه علوم انتظامي بوده و نمونه آماري به طور تصادفي ساده از بين جامعه تحقيق انتخاب شده است. ابزارهاي اندازه گيري شامل پرسشنامه ويژگي هاي فردي و سلامت رواني گلدبرگ 
 (GHQ)که در ايران اعتباريابي شده است، به همراه آزمون هاي بدني مي باشد. متغيرهاي پژوهش شامل دويدن 540 متر و دراز و نشست و متغيرهاي رواني تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است. تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق در دو بخش آمار توصيفي، شامل توزيع فراواني، ميانگين و آمار استنباطي شامل ضريب همبستگي پيرسون و t مستقل مورد بررسي قرار گرفته اند. سطح معني دار (p=<0.05) در نظر گرفته شد.
يافته ها نشان مي دهند که بين سلامت رواني و دويدن رابطه معني دار و معکوس، همچنين بين سلامت رواني و دراز و نشست رابطه معني دار و مستقيم وجود دارد. بيشترين تاثير، مربوط به اميد به زندگي و کمترين تاثير مربوط به وضعيت فيزيولوژيکي مي باشد
.
بر پايه يافته هاي پژوهش هر قدر فردي سلامت رواني بالاتري داشته باشد، فعاليت بدني مطلوب تري خواهد داشت
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی