برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 115 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کم آبياري در سطوح کودي نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم و کاهش مصرف آب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه مهندسی علوم آب، اهواز، ایران
 
چکیده: 

با توجه به محدود بودن منابع آب کشاورزي، بکارگيري هر راهکار به منظور صرفه جويي در آب بسيار مهم است. يکي از اين راهکارها کم آبياري مي باشد. در اين تحقيق هدف بررسي تنش خشکي به صورت قطع آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم رقم چمران در سطوح مختلف کود نيتروژن و تعيين راهکارهايي جهت دستيابي به افزايش بازدهي مصرف منابع آب مي باشد. اين پژوهش در سال زراعي 87-1386 در مزرعه مرکز تحقيقات کشاورزي اهواز در سه تيمار آبياري I1 (بدون تنش)،I2  (قطع آبياري در مرحله ظهور سنبله) و I3 (قطع آبياري در مرحله شيري شدن دانه) و پنج سطح نيتروژن با مقاديرN1  بدون مصرف کود، N2=40، N3=80، N4=120 و N5=160 کيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار مورد بررسي قرارگرفت. آزمايش به صورت اسپيلت پلات در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد. نتايج نشان داد که تيمار I1 با شاخص سطح برگ 7.37 بيشترين و تيمار I2 با شاخص سطح برگ 6.27 كمترين مقدار را به خود اختصاص داده اند. تيمار I1 با مقدار 1828.5 گرم بر متر مربع بيشترين و تيمار I2 با مقدار 1368 گرم بر متر مربع كمترين مقدار ماده خشك را توليد کردند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تيمارهاي آبياري بر كل ماده خشك، عملكرد دانه، عملكرد كاه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله در سطح 1 درصد معني دار بود ولي بر ميزان كروفيل برگ پرچم معني دار نبود. همچنين تيمارهاي نيتروژن بر كل ماده خشك، عملكرد دانه، عملكرد كاه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و ميزان كروفيل برگ پرچم درسطح 1 درصد معني دار شد. بطوريکه تيمار I3 با راندمان 48.11 گرم دانه بر مترمربع به ازا مصرف يك متر مكعب آب بيشترين راندمان اقتصادي و تيمارهاي I1 و I2 با راندمان هاي به ترتيب 470.2 و 42.38 گرم دانه بر متر مربع به ازا مصرف يک متر مکعب آب در رده هاي بعدي با تفاوت معني داري در سطح 5 درصد از يکديگر قرار داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی