نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقياسي روا و پايا براي سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي: طراحي و روان سنجي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 
با توجه به اين که نگرش، مهمترين شاخص و پيشگويي کننده تمايل افراد به انجام رفتار است، سنجش آن در پرستاران با ابزاري روا و پايا از اهميت خاصي برخوردار است.اين پژوهش، يک مطالعه با طرح اکتشافي است که براي طراحي و روان سنجي «مقياس نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي» انجام شد. محيط پژوهش، 12 بيمارستان وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهيد بهشتي و تهران بود. جامعه پژوهش، کليه پرستاران انکولوژي شاغل در بيمارستان ها بودند که از بين آنها 24 نفر در بخش کيفي به صورت مبتني بر هدف و 130 نفر در بخش کمي به صورت تمام شماري وارد مطالعه شدند. داده ها در بخش کيفي، با انجام مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته و گروه مدار با پرستاران انکولوژي گردآوري شد. بعد از انجام 24 مصاحبه نيمه ساختار يافته و يک جلسه گروه مدار، داده ها به حد اشباع رسيد. متن مصاحبه ها با روش تحليل محتواي کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. عبارات حاصل با عبارات متون ادغام شده و خزانه عبارات از نظر روايي محتوا، روايي صوري، روايي سازه، روايي ملاکي همزمان، پايايي همساني دروني و پايايي ثبات مورد بررسي قرار گرفت.براي نگرش به انجام مراقبت معنوي، 226 عبارت به دست آمد که با 80 عبارت حاصل از متون ادغام شد. براي تعيين روايي محتوا، 20 نفر از متخصصان در دانشگاه هاي تهران با استفاده از شاخص روايي محتوا و نسبت روايي محتوا عبارات مقياس را بررسي کردند که در نهايت، تعداد عبارات به 68 عبارت تقليل يافت. در بررسي روايي سازه (تحليل عاملي) 3 عامل زير بنايي دانش و آگاهي، احساس و عملکرد ذهني شناسايي شده، 45 درصد واريانس را تبيين کردند. براي بررسي روايي ملاکي همزمان از «مقياس ديدگاه مراقبت معنوي» تيلور و همکاران استفاده شده و ضريب همبستگي (0.64) محاسبه شد. براي بررسي پايايي همساني دروني از ضريب آلفاکرونباخ (0.90) و بررسي ثبات از روش آزمون مجدد (بازآزمايي) استفاده شد که ضريب همبستگي آن (0.73) محاسبه شد.«مقياس نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي»، با روايي و پايايي بالا، مي تواند براي سنجش نگرش پرستاران به انجام مراقبت معنوي، به ويژه پرستاران انکولوژي مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خرمی مارکانی، ع.، و یغمایی، ف.، و خدایاری فرد، م.، و علوی مجد، ح. (1392). مقیاسی روا و پایا برای سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی: طراحی و روان سنجی. پایش, 12(4), 393-402. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192508Vancouver : کپی

خرمی مارکانی عبداله، یغمایی فریده، خدایاری فرد محمد، علوی مجد حمید. مقیاسی روا و پایا برای سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی: طراحی و روان سنجی. پایش. 1392 [cited 2022August15];12(4):393-402. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192508IEEE : کپی

خرمی مارکانی، ع.، یغمایی، ف.، خدایاری فرد، م.، علوی مجد، ح.، 1392. مقیاسی روا و پایا برای سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی: طراحی و روان سنجی. پایش, [online] 12(4), pp.393-402. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192508. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 225 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی