برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناخت اثربخشي برنامه جرات ورزي مدرسه محور بر مهارت هاي خودتصميم گيري و خود حمايتي دانش آموزان دبيرستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: توجه به خودتصميم گيري و خود حمايتي دانش آموزان، براي موفقيت در زندگي و آماده شدن جهت تصميم گيري، امري ضروري است. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي اثربخشي برنامه جرات ورزي بر مهارت هاي خودتصميم گيري و خود حمايتي دانش آموزان دبيرستاني انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي
140 دانش آموز دختر (70 نفر آزمون و 70 نفر کنترل) از دبيرستان هاي روزانه اصفهان شرکت داشتند. 8 جلسه برنامه به همراه پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافيک، جرات ورزي Richey و Gambrill و مهارت هاي خودتصميم گيري و خودحمايتي به کار گرفته شد. اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، آزمون آناليز واريانس با تکرار مشاهدات و کاي اسکوئر تحليل شدند.
يافته ها: آزمون کاي اسکوئر، اختلاف معني داري را در متغيرهاي دموگرافيکي بين دو گروه نشان نداد (P<0.05). آزمون آناليز واريانس با تکرار مشاهدات اختلاف معني داري را در ميانگين نمره جرات ورزي قبل، بلافاصله و 2 ماه پس از مداخله در گروه شاهد نشان نداد (P>0.05)، اما در گروه مورد اين اختلاف معني دار بود (P=0.002). همچنين آزمون آناليز واريانس با تکرار مشاهدات، اختلاف ميانگين نمره مهارت هاي خودتصميم گيري و خود حمايتي دانش آموزان گروه شاهد را معني دار نشان نداد (P>0.05)، ولي در گروه مورد اين نتايج معني دار مشاهده شد (P<0.05). آزمون تي مستقل اختلاف ميانگين نمره مهارت هاي خودتصميم گيري و خود حمايتي دانش آموزان در زمينه علمي و شغلي از نگاه والدين و معلمين گروه مورد را 2 ماه بعد از آموزش معني دار نشان داد (P=0.012).
نتيجه گيري: برنامه هاي جرات آموزي در دانش آموزان دبيرستاني منجر به افزايش مهارت هاي خود تصميم گيري و خود حمايتي مي شود. با توجه به ماهيت اين گونه برنامه هاي ارزان، ايمن و در عين حال کارا و اثربخش، بکارگيري آن در نوجوانان توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی