برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش شناختي - رفتاري ديني بر احساس نا اميدي، بي ارزشي و نارضايتي از زندگي در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پرستاران از مهمترين منابع نظام سلامت يک جامعه مي باشند. لذا توجه به سلامت روان اين قشر ضروري به نظر مي رسد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش شناختي - رفتاري ديني بر احساس نااميدي، احساس بي ارزشي و احساس نارضايتي زندگي در پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مداخله اي نيمه تجربي بوده و در آن 66 پرستار شاغل در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. مداخله شامل برنامه آموزش شناختي - رفتاري ديني، متشکل از 10 جلسه 90 دقيقه اي بود که 3 روز در هفته براي گروه آزمون برگزار شد. ابزار گردآوري داده ها «پرسشنامه بحران هويت»
(Identity Crisis Questionnaire) بود. روايي محتوا توسط 12 نفر از مدرسين و متخصصان تاييد شد. براي محاسبه پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد (a=0.93). پرسشنامه ها قبل و يک ماه بعد از مداخله تکميل گرديدند. قابل ذکر است که نمره کسب شده کمتر نشان دهنده سلامت روان بيشتر مي باشد. داده ها توسط SPSS نسخه 18 با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي تي مستقل و زوجي و آناليز واريانس تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين کلي نمرات احساس نااميدي، احساس بي ارزشي و احساس نارضايتي از زندگي در پرستاران از
44.12±11.76 قبل از مداخله به 33.47±14.18 يکماه بعد از مداخله تغيير يافت (P<0.001). در حالي که در گروه کنترل ميانگين کلي نمرات يکماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تغيير معني داري را نشان نداد (P<0.06).
نتيجه گيري: آموزش شناختي - رفتاري ديني، شيوه اي ارزان، کارآمد و ايمن براي کمک به سلامت و بهداشت روان پرستاران است. پيشنهاد مي شود به منظور ارتقاي بهداشت روان پرستاران و بهبود کيفيت مراقبت ها، از اين روش در آموزش پرستاران استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 151 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی