نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش شناختي - رفتاري ديني بر احساس نا اميدي، بي ارزشي و نارضايتي از زندگي در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پرستاران از مهمترين منابع نظام سلامت يک جامعه مي باشند. لذا توجه به سلامت روان اين قشر ضروري به نظر مي رسد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش شناختي - رفتاري ديني بر احساس نااميدي، احساس بي ارزشي و احساس نارضايتي زندگي در پرستاران انجام شد.مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مداخله اي نيمه تجربي بوده و در آن 66 پرستار شاغل در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. مداخله شامل برنامه آموزش شناختي - رفتاري ديني، متشکل از 10 جلسه 90 دقيقه اي بود که 3 روز در هفته براي گروه آزمون برگزار شد. ابزار گردآوري داده ها «پرسشنامه بحران هويت» (Identity Crisis Questionnaire) بود. روايي محتوا توسط 12 نفر از مدرسين و متخصصان تاييد شد. براي محاسبه پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد (a=0.93). پرسشنامه ها قبل و يک ماه بعد از مداخله تکميل گرديدند. قابل ذکر است که نمره کسب شده کمتر نشان دهنده سلامت روان بيشتر مي باشد. داده ها توسط SPSS نسخه 18 با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي تي مستقل و زوجي و آناليز واريانس تحليل گرديد.يافته ها: ميانگين کلي نمرات احساس نااميدي، احساس بي ارزشي و احساس نارضايتي از زندگي در پرستاران از 44.12±11.76 قبل از مداخله به 33.47±14.18 يکماه بعد از مداخله تغيير يافت (P<0.001). در حالي که در گروه کنترل ميانگين کلي نمرات يکماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تغيير معني داري را نشان نداد (P<0.06).نتيجه گيري: آموزش شناختي - رفتاري ديني، شيوه اي ارزان، کارآمد و ايمن براي کمک به سلامت و بهداشت روان پرستاران است. پيشنهاد مي شود به منظور ارتقاي بهداشت روان پرستاران و بهبود کيفيت مراقبت ها، از اين روش در آموزش پرستاران استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روحانی، م.، و رجایی، ع.، و کیمیایی، س.، و ملک زاده، ج.، و بهنام وشانی، ح. (1392). تاثیر آموزش شناختی - رفتاری دینی بر احساس نا امیدی, بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت, 2(3 (پیاپی 7)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192159Vancouver : کپی

روحانی مرتضی، رجایی علیرضا، کیمیایی سیدعلی، ملک زاده جواد، بهنام وشانی حمیدرضا. تاثیر آموزش شناختی - رفتاری دینی بر احساس نا امیدی, بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت. 1392 [cited 2022August20];2(3 (پیاپی 7)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192159IEEE : کپی

روحانی، م.، رجایی، ع.، کیمیایی، س.، ملک زاده، ج.، بهنام وشانی، ح.، 1392. تاثیر آموزش شناختی - رفتاری دینی بر احساس نا امیدی, بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192159. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی