برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

همبستگي استراتژي هاي منابع انساني بر اساس الگوي آلن يلسي با عملکرد سازماني کارکنان بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در عصر حاضر، سازمان ها براي کسب موفقيت، چاره اي به جزء تدوين استراتژي هاي متناسب با منابع انساني ندارند، در غير اين صورت قابليت سازگاري با محيط پيچيده امروزي و توانايي بکارگيري اثربخش منابع انساني را از دست خواهند داد. هدف از اين مطالعه تعيين همبستگي استراتژي هاي منابع انساني بر اساس الگوي آلن يلسي با عملکرد سازماني کارکنان بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي - همبستگي است که بر روي 247 نفر از کارکنان بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد انجام گرفته است. نمونه ها به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناسي و پرسشنامه پژوهشگر ساخته «پرسشنامه عملکرد کارکنان بر اساس الگوي آلن يلسي» (
Staff Function Questionnaire on Allen Yelsy Model) در دو بخش براي سنجش متغيرهاي الگوي آلن يلسي و عملکرد کارکنان در 43 سوال استفاده شد. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه با استفاده از نظر 7 نفر از مدرسين صاحب نظر تاييد شد. پايايي پرسشنامه نيز، با استفاده از آلفاي کرونباخ 0.92 به دست آمد و مورد تاييد قرار گرفت. اطلاعات جمع آوري شده از طريق آزمون هاي آماري استنباطي و آمار توصيفي در نرم افزارSPSS  نسخه 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که بين استراتژي منابع انساني با عملکرد سازماني همبستگي معناداري وجود دارد (
P<0.05). مهمترين استراتژي هايي که با عملکرد سازماني همبستگي مثبت دارند، روابط کارکنان (33.3 درصد)، استراتژي توسعه (14.2 درصد) و استراتژي مديريت عملکرد (2 درصد) بود. اگر چه، استراتژي هاي جذب و استخدام و جبران خدمات پيش بيني کننده، همبستگي معني داري با عملکرد سازماني نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به اين که تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملکرد سازمان مورد مطالعه بيش از متوسط ارزيابي شده است، پيشنهاد مي شود مديريت بر اين استراتژي ها تاکيد نمايد تا از مزاياي آنها در بهبود عملکرد سازماني بهره مند شود. در اين رابطه، ايجاد پست معاونت منابع انساني در بيمارستان آيت اله کاشاني پيشنهاد مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری، م.، و حیدری، م.، و شهبازی، س.، و انصاری، ا. (1392). همبستگی استراتژی های منابع انسانی بر اساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد. مدیریت ارتقای سلامت, 2(3 (پیاپی 7)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192155Vancouver : کپی

نصیری محمدتقی، حیدری محمد، شهبازی سارا، انصاری اسماعیل. همبستگی استراتژی های منابع انسانی بر اساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد. مدیریت ارتقای سلامت. 1392 [cited 2021September20];2(3 (پیاپی 7)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192155IEEE : کپی

نصیری، م.، حیدری، م.، شهبازی، س.، انصاری، ا.، 1392. همبستگی استراتژی های منابع انسانی بر اساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192155. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی