4 SID.ir | تاثير بکارگيري برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضايت شغلي پرستاران

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير بکارگيري برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضايت شغلي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از چالش هاي مديريت پرستاري، انگيزش و رضايت شغلي پرستاران است. بکارگيري نظريه هاي انگيزشي توسط مديران پرستاري مي تواند راهکار موثري باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير بکارگيري برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضايت شغلي پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي است که در دو گروه مداخله و کنترل در دو بيمارستان آموزشي استان زنجان به اجرا در آمد. داده ها از طريق «پرسشنامه رضايت شغلي پرستاران»
Nurses' Job Satisfaction Questionnaire  گردآوري شد. در اين مطالعه پايايي دروني پرسشنامه اندازه گيري شد (a=0.9). روش نمونه گيري تمام شماري بود و پرستاران گروه مداخله 20 نفر و گروه کنترل 19 نفر بودند. پرستاران در هر دو گروه داراي ويژگي هاي مشابه بودند. مداخله شامل برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» بود که به مدت 6 ماه اجرا شد. داده ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 16 و آزمون هاي ويلکاکسون و من ويتني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: پرستاران در دو گروه از نظر ويژگي هاي فردي با يگديگر همسان بودند (
P>0.05). آزمون ويلکاکسون تفاوت معني داري از نظر رضايت شغلي قبل و بعد از مداخله در دو گروه نشان نداد (P>0.05). اما رضايت شغلي پرستاران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل 7 درصد افزايش يافت.
نتيجه گيري: برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انگيزشي انتظار» داراي گام هاي اجرائي بسيار روشن براي بکارگيري اين نظريه است که مي تواند راهنماي عملي براي مديران پرستاري باشد. استفاده از آن براي بهبود رضايت پرستاران پيشنهاد مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی