برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  7 , شماره  24 ; از صفحه 55 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه تعهد حرفه اي و رضايت شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي - آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 

هدف: رضايت شغلي نيروي انساني از مهم ترين عوامل موثر در کارايي و بهره وري سازمان است. تعهد حرفه اي نيز يکي از ويژگي هاي انساني است که مي توان آن را رضايت قلبي و التزام عملي نسبت به وظايف تعيين شده براي انسان تعريف کرد، با اين شرط که بدون هرگونه سيستم نظارتي، شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممکن به انجام رساند. با توجه به اهميت اين دو مولفه در شغل خطير پرستاري که در ارتباط مستقيم با روح و جان انسان ها مي باشد، اين مطالعه با هدف بررسي رابطه تعهد حرفه اي و رضايت شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي - آموزشي قزوين در سال 1390 صورت گرفت.
روش: اين مطالعه توصيفي - تحليلي و به روش مقطعي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق کليه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهر قزوين مي باشند. ابزار استفاده شده در اين پژوهش پرسشنامه اي محقق ساخته است که جهت تعيين رضايت شغلي و تعهد حرفه اي پرستاران طراحي گرديده است. روش نمونه گيري در اين مطالعه سرشماري مي باشد. با توجه به خصوصيات افراد مورد پژوهش 547 پرسشنامه در بين پرستار واردشده به اين پژوهش توزيع گرديد و از آن تعداد 361 پرسشنامه عودت داده شد که تعداد 355 پرسشنامه قابل تجزيه و تحليل بود. جهت آناليز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گرديد. در آناليز داده ها علاوه بر روش هاي آمار توصيفي از آزمون t، ANOVA، رگرسيون و ضريب همبستگي استفاده شد.
يافته ها: رضايت شغلي پرستاران 24.9 درصد در حد کم، 72.4 درصد در حد متوسط و 2.7 درصد در حد زياد بود. از سوي ديگر تعهد حرفه اي پرستاران 4.9 درصد در حد کم، 70.8 درصد در حد متوسط و 24.3 درصد در حد زياد بود. بين متغيرهاي سن، جنس، سمت و بخش کاري با رضايت شغلي رابطه آماري معني دار وجود داشت (P<0.05) و با افزايش سن، دارابودن سمت هاي مديريتي و نيز جنسيت مذکر ميزان رضايت شغلي پرستاران افزايش مي يافت. همچنين تنها بين متغيرهاي سن و جنس با تعهد حرفه اي رابطه آماري معني دار ديده شد (P<0.05)، يعني با افزايش سن و نيز جنسيت مونث ميزان تعهد حرفه اي کارکنان پرستاري افزايش مي يافت. رابطه آماري معني داري بين رضايت شغلي و تعهد حرفه اي پرستاران يافت شد (r=0.324 و P<0.001)، به طوري که با افزايش تعهد حرفه اي ميزان رضايت شغلي نيز افزايش مي يافت.
نتيجه گيري:با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه مبني بر وجود ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد حرفه اي و با توجه به اين که رضايت شغلي و تعهد حرفه اي دو مولفه مهم تاثيرگذار بر يکديگر و در نتيجه تاثيرگذار بر کيفيت ارائه خدمات پرستاري مي باشند، ضروري است که با شناسايي عوامل موثر بر اين دو مولفه به دنبال برنامه ريزي جامع جهت ارتقاي سطح رضايت شغلي و تعهد حرفه اي پرستاران شاغل در بيمارستان ها بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، م.، و خاتونی، م.، و ضیغمی، ر.، و جهانی هاشمی، ح.، و شیخی، م. (1392). بررسی رابطه تعهد حرفه ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی - آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. اخلاق پزشکی, 7(24), 55-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192139Vancouver : کپی

مرادی محمد، خاتونی مرضیه، ضیغمی رضا، جهانی هاشمی حسن، شیخی محمدرضا. بررسی رابطه تعهد حرفه ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی - آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. اخلاق پزشکی. 1392 [cited 2021July25];7(24):55-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192139IEEE : کپی

مرادی، م.، خاتونی، م.، ضیغمی، ر.، جهانی هاشمی، ح.، شیخی، م.، 1392. بررسی رابطه تعهد حرفه ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی - آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. اخلاق پزشکی, [online] 7(24), pp.55-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192139. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 680 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی