برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 8 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط کيفيت خواب با سلامت عمومي در پرستاران نوبت کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه طب کار
 
چکیده: 

مقدمه: کار در شيفت هاي در گردش باعث اثرات منفي فيزيولوژيکي، رواني و اجتماعي بر زندگي فردي پرستاران مي شود که اين موضوع به دليل تاثير بر وضعيت سلامت بيماران مي تواند بر وضعيت سلامت کل جامعه نيز تاثيرگذار باشد. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط کيفيت خواب با سلامت عمومي در پرستاران يکي از بيمارستان هاي آموزشي شهر بابل انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي مقطعي 240 پرستار به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه فردي، پرسشنامه سلامت عمومي
(GHQ-28) و نيز پرسشنامه کيفيت خواب پيتزبورگ(PSQI)  جمع آوري شدند. اطلاعات به دست آمده توسط آمار توصيفي و شاخص هاي مرکزي و آمار استنباطي شامل آزمون هاي آماري مجذور کاي و Kruskal-Wallis با کمک نرم افزارSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: به طور کلي وضعيت سلامت عمومي
%36.7 از پرستاران مطلوب، %58.1 تا حدي مطلوب و %5.2 نامطلوب بود. همچنين وضعيت کيفيت خواب %34.3 از پرستاران در وضعيت خوب و %65.7 مابقي در وضعيت نامطلوب قرار داشت. بين کيفيت خواب و سلامت عمومي پرستاران ارتباط معناداري وجود داشت (P<0.001همچنين بين تعداد شيفت هاي شب و کيفيت خواب ارتباط آماري معناداري مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي حاصل از پژوهش به نظر مي رسد سياستگذاري هاي مناسب در کشور براي بهبود کيفيت خواب پرستاران ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی