برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  21 , شماره  75 ; از صفحه 53 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ميان هوش هيجاني با خودکارآمدي و رضايت شغلي پرستاران مراکز آموزش و درماني شهرستان تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پرستاری و مامایی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مهم ترين هدف هر سازمان دستيابي به بالاترين سطح بهره وري ممکن يا بهره وري بهينه است و نيروي انساني ماهر و کارآمد يکي از مهم ترين ابزارها براي رسيدن به هدف هاي سازمان است زيرا نيروي انساني نقش مهمي در افزايش و کاهش بهره وري سازمان دارد. هدف از مطالعه حاضر سنجش رابطه بين هوش هيجاني با خود کار آمدي و رضايت شغلي در پرستاران مراکز آموزشي درماني شهرستان تبريز مي باشد.
مواد وروش ها: اين مطالعه يک پژوهش همبستگي مي باشد. نمونه پژوهش که شامل 100 نفر از پرستاران مراکز آموزش و درماني تبريز است از ده مرکز آموزش و درماني تبريز با جامعه آماري بيش از 3500 نفر را تشکيل مي دهند که با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده است. جمع آوري داده ها با پرسشنامه هوش هيجاني (2004, Austin) و پرسشنامه توصيف شغل (Smith، و همکاران، 1969) و خودکارآمدي، Sherer & (1982, Madox) انجام شده است. روايي اين پرشسنامه از طريق اعتبار محتوايي و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ اندازه گيري شد که براي تنظيم هوش هيجاني 0.80، تنظيم عواطف 0.55، بهره وري 0.59 و ارزيابي 0.54 بدست آمده است. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 16 تجزيه وتحليل شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي ساده و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. براي بررسي فرضيه ها ازضريب همبستگي ساده استفاده گرديده است.
يافته ها: تعداد افراد مورد مطالعه 100 نفر از پرستاران و سرپرستاران مراکز آموزشي و درماني تبريز بابازه سني پرستاران 30-22 و سرپرستاران 40-28 مي باشد. بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، وجود همبستگي ميان هوش هيجاني با رضايت شغلي با ضريب همبستگي 0.36 و در در سطح 0.01 معنادار مي باشد. علاوه بر اين همبستگي ميان هوش هيجاني و خود کارآمدي با ضريب همبستگي 0.30 در سطح 0.01 معنادار بوده است و در خصوص همبستگي رضايت شغلي و خود کارآمدي نيز ضريب همبستگي 0.62 بدست آمده است.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از پژوهش وجود رابطه ميان هوش هيجاني و خودکارآمدي و هوش هيجاني و رضايت شغلي و خودکارآمدي در پرستاران مراکز آموزشي و درماني شهرستان تبريز را تاييد نموده و همچنين مولفه هاي هوش هيجاني مي تواند رضايت شغلي و خودکارآمدي را پيش بيني کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی