برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  19 , شماره  67 ; از صفحه 13 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت ارتباط کلامي گروه درمان با کودکان زير سه سال بستري در بيمارستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان توحید، جنب بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کودکان به دلايل مختلف، تجربه بستري شدن در بيمارستان را دارند. نظر به اهميت برقراري روابط انساني و ارتباط کلامي با آنها در توسعه احساس امنيت و اعتماد آنها به گروه درمان، مطالعه حاضر با هدف تعيين نحوه برقراري ارتباط کلامي گروه درمان با کودکان زير سه سال بستري در بيمارستان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي - مقطعي در سال 1386 انجام شد. آزمودني ها کليه پزشکان و پرستاران شاغل در بخش هاي کودکان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران مشتمل بر 253 پرستار و 87 پزشک بودند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات فردي و چک ليست برقراري ارتباط کلامي در سه سطح ارتباط خوب، متوسط و ضعيف بود. همچنين براي ارزشيابي دقيق تر تفاوت هاي سني و نيازهاي ارتباطي، چک ليست پژوهشگر ساخته در دو گروه سني 1-0 سال و 3-1 سال تنظيم شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي شامل آزمون مجذور کاي دو (
c2) و آزمون دقيق فيشر در نرم افزار اس پي اس اس 11 استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد بيشترين درصد پرستاران بالين (
41.9 درصد) با کودکان زير يک سال و 60.8 درصد آنها با کودکان 3-1 سال داراي ارتباط کلامي ضعيف، 42.3 درصد سرپرستاران با کودکان زير يک سال و 3-1 سال داراي ارتباط کلامي خوب و بيشترين درصد پزشکان (38.4 درصد) با کودکان زير يک سال و 48.9 درصد آنها با کودکان 3-1 سال ارتباط کلامي خوب داشتند. بين کيفيت برقراري ارتباط کلامي پرستاران بالين با مشخصات فردي دارا بودن فرزند، سطح تحصيلي، نوبت کاري و سرپرستاران با سطح تحصيلي همبستگي معني دار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايچ نشان داد کيفيت برقراري ارتباط کلامي بيشترين درصد پرستاران بالين با کودکان زير سه سال بستري در سطح ضعيف و کيفيت ارتباط کلامي بيشترين درصد سرپرستاران و پزشکان با کودکان زير سه سال بستري خوب مي ‌باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی