برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  19 , شماره  67 ; از صفحه 6 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت رشد و تکامل و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شهيد شفيعي شهر ياسوج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رشد و تکامل جسمي مناسب، يکي از معيارهاي قابل اعتماد براي ارزيابي وضعيت سلامت کودک به خصوص در دو سال اول زندگي است. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت رشد و تکامل و برخي عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شهيد شفيعي ياسوج در سال 1385 انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي 225 نفر از کودکان بدو تولد تا دو ساله که توسط والدين خود جهت انجام مراقبت هاي بهداشتي به مرکز بهداشتي درماني شهيد شفيعي ياسوج در سال 1385 مراجعه مي نمودند به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه که از طريق مصاحبه با مادر کودک تکميل شد و برگه مشاهده که اندازه گيري وزن، قد و دور سر کودک در آن ثبت گرديده بود
.
داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس 13 و شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي آماري تي مستقل، مجذور کاي و تحليل واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
.
يافته ها: نتايج نشان داد که 108 نفر (48 درصد) از نمونه ها دختر و 117 نفر (52 درصد) پسر بودند، ميانگين و انحراف معيار سني آنها
9.4±5.5 ماه بود. نحوه تولد 148 نفر (65.8 درصد) زايمان طبيعي و 77 نفر (34.2 درصد) سزارين بود. 75.1 درصد شيرخواران از شير مادر تغذيه مي کردند. ميانگين وزن تولد 3071±517.7 گرم بود. ميانگين و انحراف معيار وزن، دور سر و قد در سنين مختلف در دختران کمتر از پسران بود اما اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود ميانگين سني توانايي نگهداشتن سر در کودکان 3.5±1.5 ماه، نشستن بدون کمک 7.6±2 ماه، دندان درآوردن 7.25±2.3 ماه، ايستادن 9.7±1.8 ماهگي، شروع راه رفتن 10.9±2 ماه بود. در تمام گروه هاي سني ميانه قد و وزن براي سن پايين تر از استاندارد مرکز ملي آمار سلامت (National Center of Health Statistics) NCHS بود که اين اختلاف در سن صفر تا شش ماه کمتر و سن بالاي يک تا دو ساله بيشتر بود. وضعيت رشد کودکان با نحوه تولد و شغل پدر ارتباط معني دار آماري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: پايين تر بودن شاخص هاي رشد از استاندارد بين المللي مي تواند به علت شرايط محيطي و بهداشتي نامناسب و سوء تغذيه باشد. در اين راستا اختلاف کمتر شاخص هاي رشدي در کودکان صفر تا شش ماه با استاندارد مرکز ملي آمار سلامت را مي توان به نقش شير مادر به عنوان غذاي اصلي کودک در اين سن مربوط دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفری، م.، و سلیمانی، م.، و اشکو، م.، و صیاد، ف. (1388). بررسی وضعیت رشد و تکامل و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید شفیعی شهر یاسوج. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 19(67), 6-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190865Vancouver : کپی

صفری میترا، سلیمانی مهدیه، اشکو معصومه، صیاد فاطمه. بررسی وضعیت رشد و تکامل و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید شفیعی شهر یاسوج. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1388 [cited 2021May16];19(67):6-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190865IEEE : کپی

صفری، م.، سلیمانی، م.، اشکو، م.، صیاد، ف.، 1388. بررسی وضعیت رشد و تکامل و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید شفیعی شهر یاسوج. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 19(67), pp.6-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190865. 

 
بازدید یکساله 4988 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی