برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خانواده و هويت ملي، بررسي موردي دانش آموزان شهر يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 

مساله هويت ملي نوجوانان با توجه به نقش سازنده آنان در سرنوشت آينده کشور اهميت زيادي دارد. هويت ملي از اين نظر اهميت دارد که بر تمامي حوزه ها از جمله فرهنگ، اجتماع و سياست و حتي اقتصاد سايه افکنده و خانواده به سبب الگوگيري نوجوانان از والدين، مي تواند از عوامل موثر در اين زمينه باشد. هدف از اين مقاله بررسي تاثير خانواده در شکل گيري هويت ملي دانش آموزان شهرستان يزد است. روش پژوهش در اين مطالعه، پيمايش و به لحاظ زماني مقطعي است. جامعه آماري دانش آموزان مقطع متوسطه است که تعداد 120 نفر از آنها از طريق فرمول کوکران و به روش نمونه گيري طبقه اي مورد بررسي قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در اين مطالعه، پرسشنامه است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پايايي در مرحله مقدماتي، براي جمع آوري داده ها در مرحله نهايي مورد استفاده قرار گرفت.در اين تحقيق، از اعتبار صوري استفاده شده است. بدين ترتيب که پيش آزمون با تعداد 40 پرسشنامه انجام گرفت و برخي گويه ها و پرسش ها، پس از مشورت و نظرخواهي از کارشناسان و اساتيد دانشگاه که داراي اشکال و ابهام بودند، اصلاح شدند. به منظور برآورد پايايي سنجه هاي مهم در پژوهش حاضر، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد و بر اساس امکانات بسته نرم افزاري خاص علوم اجتماعي (SPSS) داده ها توصيف و تحليل شده اند.
بر اساس يافته هاي اين پژوهش، رابطه متغيرهاي هويت ملي والدين، جنس، بهره مندي از وسايل ارتباط جمعي، روابط صميمي والدين با هويت ملي تاييد ولي رابطه متغيرهاي سن، بعد خانوار، مقطع تحصيلي، پايگاه اقتصادي اجتماعي والدين، انسجام خانواده، همدلي خانواده و گفت و شنود با اين متغير، تاييد نشد.
نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد که جنس و هويت ملي والدين بيشترين تاثير مستقيم را بر ميزان هويت ملي دانش آموزان داشته است. همچنين متغيرهاي جنس و هويت ملي والدين با متغير وابسته رابطه مستقيم داشته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 547 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی