برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 143 تا صفحه 155 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رضايت مندي مشتريان باشگاه هاي بدن سازي خصوصي و دولتي شهر گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف بررسي رضايت مندي مشتريان باشگاه هاي بدن سازي خصوصي و دولتي شهر گرگان انجام شد. ادامه حيات هر يک از سازمان هاي ورزشي در دنياي پررقابت امروز در گرو رضايت کامل مشتريان آن هاست. رضايت مشتري عامل تعيين چگونگي موفقيت سازمان هايي است که با مشتري ارتباط دارند؛ از اين رو اندازه گيري آن خيلي مهم است. تحقيق حاضر علي- مقايسه اي است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روايي آن تاييد شد و پايايي آن توسط آلفاي کرونباخ 91.56 تعيين شد. جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق، مشتريان باشگاه هاي بدن سازي خصوصي و دولتي شهر گرگان بودند که دست کم شش ماه سابقه فعاليت ورزشي داشتند. نمونه آماري 390 نفر از مشتريان بودند (175 مرد و 215 زن) که به طور تصادفي انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي شامل فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در آمار استنباطي از آزمون t، ANOVA، ضريب همبستگي کندال، کاي اسکوئر و من ويتني يو براي آزمون فرضيه ها و در سطح معني داري 0.05 استفاده شد . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد تفاوت معني داري در رضايت کلي مشتريان باشگاه هاي بدن سازي خصوصي و دولتي وجود دارد (p=0.001). همچنين در رضايت مشتريان از تجهيزات و محيط فيزيکي، شهريه و دسترسي به باشگاه و کيفيت کارکنان نيز تفاوت معني داري وجود دارد (p=.001)، (p=0.001)،(p=0.03) به طوري که رضايت مشتري در خصوص اين عوامل در باشگاه هاي خصوصي بيشتر از باشگاه هاي دولتي است. در رضايت مشتريان از عوامل سلامت، اجتماعي و برنامه هاي تمريني در باشگاه هاي بدن سازي خصوصي و دولتي تفاوت معني داري مشاهده نشد. همچنين در هيچ يک از عوامل رضايت تفاوت معني داري بين زنان و مردان مشاهده نشد و تنها اختلاف معني دار بين دو گروه مردان و زنان هدف و انگيزه آنان از شرکت در باشگاه هاي بدن سازي بود که هدف مردان بيشتر آمادگي جسماني (%30.9) و قهرماني (%21.1) بود، ولي هدف زنان سلامتي (%74) و کنترل وزن (%74)، آرامش (%42.8) و اجتماعي شدن (%27.9) بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی