6 SID.ir | بررسي جو توانمندسازي بيمارستان هاي دانشگاهي شهر بيرجند از ديدگاه دانشجويان پرستاري كارورز در عرصه دانشكده پرستاري و مامايي (سال 1391)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي جو توانمندسازي بيمارستان هاي دانشگاهي شهر بيرجند از ديدگاه دانشجويان پرستاري كارورز در عرصه دانشكده پرستاري و مامايي (سال 1391)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مهمترين و حياتي ترين دارايي مراکز بهداشتي، درماني، نيروي انساني توانمند مي باشد. از آنجا که در مراکز آموزشي، کارورزان به عنوان عضو موثر گروه مراقبت از بيمار هستند و توانمندي ايشان تاثير بسزايي در کارايي و مراقبت از بيماران دارد و با توجه به اين که مشخص نيست که محيط هاي باليني تا چه اندازه براي توانمندسازي دانشجويان پرستاري در عرصه مناسب است، اين مطالعه با هدف تعيين جو توانمندسازي بيمارستان هاي دانشگاهي شهر بيرجند از ديدگاه دانشجويان کارورز در عرصه دانشکده پرستاري و مامايي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه که به صورت توصيفي- مقطعي و در بهار 1391 انجام شد، 33 دانشجوي پرستاري کارورز در عرصه دانشکده پرستاري و مامايي بيرجند به صورت سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جو توانمندسازي
Scott و Jaffe شامل 38 گويه و 9 مولفه با مقياس چهار رتبه اي ليکرت، جمع آوري شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (ويرايش 17) آزمون هاي آماري تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: امتياز کل جو توانمندسازي در اين پژوهش در سطح متوسط و ميانگين آن 0.34±2.26 و امتياز بيشتر مولفه ها (روشني هدف ها، رفتار عادلانه، روحيه، شناخت و قدرداني، کار گروهي، مشارکت، محيط کار سالم) در حد متوسط و در مورد مولفه هاي آموزش و ارتباطات کم بود. ميانگين امتياز جو توانمندسازي در مولفه ارتباط با بومي بودن (
P=0.035) و مولفه رفتار عادلانه با محل سکونت (P=0.046) از نظر آماري تفاوت معني داري داشت و ميانگين مولفه هاي محيط کار سالم (P=0.039) و مشارکت (P=0.033) نيز با سن از نظر آماري ارتباط منفي معني داري داشت.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين تحقيق، جو توانمندسازي بيمارستان هاي دانشگاهي مورد بررسي براي دانشجويان در حد متوسط بود؛ به نظر مي رسد مديران مرکز آموزشي درماني مي بايست دانشجويان در عرصه را از برنامه ها و اهداف بيمارستان مطلع سازند و در بدو ورود، ايشان را نسبت به محيط کار آشنا و در کارهاي گروهي و تصميم سازي هاي درماني از نظرات ايشان استفاده نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی