برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  3 (پياپي 35) ; از صفحه 208 تا صفحه 216 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي در عملکرد پرستاري از ديدگاه کارکنان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: عملکرد پرستاري در بطن خود امري ارزشي و اخلاقي محسوب مي گردد و کيفيت مراقبت بهداشتي به ميزان زيادي به نحوه عملکرد پرستاران بستگي دارد. تحقيق حاضر با هدف تعيين ميزان رعايت معيار هاي اخلاق حرفه اي در عملکرد پرستاري از ديدگاه پرستاران انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، 138 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران، به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و بررسي شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته اي بود که به بررسي ميزان رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي مي پرداخت. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS (ويرايش 16) و آمار توصيفي و تحليلي و ضريب هاي همبستگي اسپيرمن و پيرسون در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بيشتر پرستاران (72.5%) در ابعاد مسووليت پذيري، ارتقاي کيفيت مراقبت از بيمار و احترام به بيمار عملکرد مطلوبي داشتند. بين جنس و کيفيت عملکرد اخلاق حرفه اي در مجموع سه بعد مسووليت پذيري، ارتقاي کيفيت مراقبت از بيمار و احترام به بيمار ارتباط معني داري وجود داشت (
P=0.02)؛ همچنين بين نوبت کاري و کيفيت عملکرد اخلاق حرفه اي پرستاران همبستگي مثبتي نشان داده شد (r=0.92).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين تحقيق، به نظر مي رسد تعيين نوبت هاي کاري با مشارکت و نظرات پرستاران در ارتقاي رعايت اخلاق حرفه اي موثر است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 471 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی