برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  3 (پياپي 35) ; از صفحه 190 تا صفحه 198 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير دستورالعمل كاهش ساعات كار بر تعهد سازماني پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه در بيمارستان ولي عصر (عج) بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولی عصر (عج)
 
چکیده: 

زمينه و هدف: موضوع تعهد سازماني طي سال هاي اخير توجه بسياري از محققان را جلب نموده است و در سازمان هاي بهداشتي، درماني، افزايش تعهد و مسووليت در نيروي انساني اهميت فراوان دارد؛ زيرا مراجعه کنندگان سازمان هاي بهداشتي خود نيروي انساني ساير سازمان ها هستند. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير دستورالعمل كاهش ساعات كار باليني بر تعهد سازماني پرستاران مراقبت ويژه انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي تمام پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه نمونه هاي پژوهش بودند. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه تعهد سازماني
Allen و Meyer قبل و شش ماه بعد از اجراي دستورالعمل كاهش ساعات كار باليني انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (ويرايش 16) و آزمون هاي آماري تي مستقل و زوجي، ضريب همبستگي پيرسون و داده هاي غير نرمال با استفاده از آزمون هاي معادل ناپارامتري من ويتني، ويلكاكسون و ضريب همبستگي اسپيرمن، در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در مجموع 65 نفر از پرستاران مراقبت ويژه در مطالعه شركت نمودند. بيشتر پرستاران زن (92.3%) و متاهل (70.8%) بودند. ميانگين سني نمونه ها 7.5±32.8 و ميانگين سابقه كار 7.4±8.3 سال بود. ميانگين نمره تعهد سازماني قبل از مداخله 20.9±95.2 و پس از مداخله 16.6±113.5 به دست آمد و تغييرات در ميانگين نمره کل تعهد سازماني و ابعاد آن قبل و بعد از مداخله از نظر آماري تفاوت معني داري را در جهت افزايش نشان دادند (
P<0.0001).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر با تغيير معني دار در نمره تعهد سازماني و ابعاد آن پس از اجراي مداخله، افزايش سطح تعهد سازماني پرستاران را نشان داد. با توجه به كمبود بحراني پرستار در 57 كشور دنيا و اهميت بسزاي حفظ پرستاران بخصوص در بخش هاي ويژه، مديران پرستاري مي توانند با ايجاد رضايت از حقوق و مزايا و فراهم كردن شرايط مناسب كاري، حمايت از كاركنان و تشويق مناسب با افزايش ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني و ابعاد تعهد به اين مهم برسند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهقانی، ح.، و سلیمی، ط.، و هوشیار، م.، و فلاح زاده، ح. (1391). تاثیر دستورالعمل کاهش ساعات کار بر تعهد سازمانی پرستاران بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند. مراقبت های نوین, 9(3 (پیاپی 35)), 190-198. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190666Vancouver : کپی

دهقانی حمیده، سلیمی طاهره، هوشیار محمود، فلاح زاده حسین. تاثیر دستورالعمل کاهش ساعات کار بر تعهد سازمانی پرستاران بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند. مراقبت های نوین. 1391 [cited 2021May14];9(3 (پیاپی 35)):190-198. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190666IEEE : کپی

دهقانی، ح.، سلیمی، ط.، هوشیار، م.، فلاح زاده، ح.، 1391. تاثیر دستورالعمل کاهش ساعات کار بر تعهد سازمانی پرستاران بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند. مراقبت های نوین, [online] 9(3 (پیاپی 35)), pp.190-198. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190666. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی