برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  3 (پياپي 35) ; از صفحه 181 تا صفحه 189 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه آموزشي روان شناختي بر اضطراب اجتماعي بيماران مبتلا به سرطان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرطان يکي از بيماري هاي تهديدکننده حيات است که تغييرات زيادي در روند زندگي، ارتباطات و فعاليت هاي اجتماعي ايجاد مي کند. بيماران سرطاني درجاتي از اضطراب اجتماعي دارند. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير برنامه آموزشي روان شناختي بر اضطراب اجتماعي بيماران مبتلا به سرطان انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه کارآزمايي شاهددار تصادفي شده، 52 نفر از بيماران مبتلا به سرطان، مراجعه کننده به بيمارستان حضرت سيدالشهدا (ع) اصفهان، با استفاده از روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب و به روش تخصيص تصادفي به دو گروه آزمايش (28 نفر) و شاهد (24 نفر) تقسيم شدند. بيماران، پرسشنامه اضطراب اجتماعي را قبل و يک ماه بعد از مداخله تکميل نمودند. مداخله روان شناختي براي گروه آزمايش اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (ويرايش 13) آمار توصيفي (فراواني مطلق و نسبي، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون تي مستقل و تي زوجي) در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين نمره اضطراب اجتماعي در گروه آزمايش از 17.4±58.66 به 12.03±47.06 كاهش داشت. نتايج آزمون تي مستقل، تفاوت معني داري بين دو گروه در نمرات مقياس اضطراب اجتماعي نشان داد (
P=0.001). آزمون تي زوجي اختلاف معني داري در سطح اضطراب اجتماعي بيماران گروه آزمايش بعد از مداخله نشان داد (P=0.002)؛ اين آزمون اختلاف معني داري را در سطح اضطراب اجتماعي بيماران گروه شاهد نشان نداد.
نتيجه گيري: مداخلات روان شناختي مبتني بر کاهش اضطراب اجتماعي، يک رويکرد موفق در ارتقاي سلامت رواني بيماران مبتلا به سرطان بوده است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی