برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 25 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير فرهنگ سازماني در بهره وري نيروي انساني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام، واحد ایجرود
 
چکیده: 

در پژوهش حاضر فرهنگ سازماني و نقش آن در بهره وري نيروي انساني در شبکه بهداشت و درمان شهرستان زنجان وايجرود و با هدف ارتقاء بهره وري با توجه به متغيرهاي فرهنگ سازماني (رقابت، جو نتيجه گرايي، توجه به افراد، ارتباطات، هويت، حمايت مديريت، پذيرش ارزش ها و هنجارها) موثر بر افزايش بهره وري سازمان در سال 88 مطالعه گرديد. اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي بوده که به شيوه همبستگي انجام شده و از نظر نوع هدف تحقيق، کاربري مي باشد و از روش پيمايشي جهت گردآوري داده ها استفاده گرديد. در اين ارتباط کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان زنجان وايجرود که از 5 واحد تشکيل شده به عنوان جامعه آماري انتخاب شده و جهت سنجش متغيرهاي فرهنگ سازماني پرسشنامه 28 سوالي مبتني بر طيف ليکرت و براي سنجش شاخص هاي بهره وري نيروي انساني از روش ماتريس اهداف استفاده شد. پس از بررسي روايي پرسشنامه، جهت محاسبه پايايي پرسشنامه اول از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که (a=%91) به دست آمد. جهت انجام محاسبات آماري از برنامه هاي نرم افزاري SPSS، ماتريس اهداف، آزمون همبستگي، آزمون آماري t و ضريب تعيين استفاده شد. در نهايت نتايج حاصل نشان داد که کليه فرضيه هاي تحقيق تاييد شده و بين متغير فرهنگ سازماني با بهره وري نيروي انساني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 827
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی