برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  20 , شماره  69 ; از صفحه 10 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه خودپنداره نوجوانان عادي و بزهکار پسر سنين 12 تا 14 سال شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از مفاهيم بنيادين در تکامل شخصيت و روان هر فرد، که در دوره نوجواني اهميت پيدا مي کند، مفهوم خود است، لذا بررسي خود پنداره از جايگاه ويژه اي برخوردار است. هدف از اين مطالعه مقايسه خود پنداره نوجوانان عادي و بزهکار پسر 12 تا 14 سال شهر تهران در سال 1387 بوده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، يک مطالعه توصيفي مقايسه اي است. بدين منظور، بر اساس معيارهاي مورد نظر، 200 نوجوان پسر، که از گروه بزهکار 50 نمونه به صورت تمام شمار و در دسترس و از گروه مرجع (نوجوانان عادي) 150 نمونه به روش مبتني بر هدف، انتخاب شد. محيط پژوهش شامل مدارس دولتي از مناطق منتخب شهر تهران و کانون اصلاح و تربيت شهر تهران بود. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل دو بخش، اطلاعات جمعيت شناسي و سوالات مربوط به سنجش خودپنداره بود، که اين بخش برگرفته از پرسشنامه
Piers- Harris (Harris-Herzberg, Piers-2008) بود. با اينکه پرسشنامه خود پنداره Piers-Harris يک ابزار معتبر و پايا جهت سنجش خود پنداره در کودکان و نوجوانان است، در اين مطالعه نيز اعتبار آن اندازهگيري شد. به همين منظور از روش شاخص اعتبار محتوا استفاده شد، که نتيجه آن 90.12 درصد به دست آمد.
جهت تعيين پايايي ابزار در اين پژوهش از روش همساني دروني و آزمون مجدد استفاده شد. همساني دروني با محاسبه آلفاي کرونباخ 
a=0.92حاصل گرديد. هم چنين ضريب همبستگي پيرسون در روش آزمون مجدد به فاصله 10 روز براي اين ابزار r=0.89 بدست آمد.
پرسشنامه ها از طريق مصاحبه با نوجوانان جمع آوري شد. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار اس پس اس اس 15 انجام شد
.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که ميانگين سني نوجوان عادي 12.89 سال با انحراف معيار 0.28±، ميانگين سني نوجوان بزهکاري 13.12 سال با انحراف معيار 0.87± بوده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که
51.3 درصد از نوجوانان عادي خود پنداره منفي (31.3 درصد منفي و  20درصد خيلي منفي) و 48.7 درصد خود پنداره مثبت داشتند. در گروه نوجوانان بزهکار سطح خود پنداره 100درصد خيلي منفي بود. هم چنين نتايج نشان داد که بين رتبه هاي ميانگين نمره هاي خود پنداره، تفاوت معني داري آماري وجود داشت (.(P=0.001 با توجه به نتايج آماري، خودپنداره گروه نوجوانان عادي بالاتر از نوجوانان بزهکار بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش، نوجوانان عادي نسبت به نوجوانان بزهکار خودپنداره بالاتري داشتند و اين تفاوت به لحاظ آماري معني داربود. علت اين تفاوت همان طور که در نتايج هم وجود دارد تفاوت هاي روحي رواني و خانوادگي در دو گروه بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علایی کرهرودی، ف.، و کیانی، م.، و ایزدی، ا.، و علوی مجد، ح. (1389). مقایسه خودپنداره نوجوانان عادی و بزهکار پسر سنین 12 تا 14 سال شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 20(69), 10-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189772Vancouver : کپی

علایی کرهرودی فاطمه، کیانی میترا، ایزدی احمد، علوی مجد حمید. مقایسه خودپنداره نوجوانان عادی و بزهکار پسر سنین 12 تا 14 سال شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1389 [cited 2021May14];20(69):10-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189772IEEE : کپی

علایی کرهرودی، ف.، کیانی، م.، ایزدی، ا.، علوی مجد، ح.، 1389. مقایسه خودپنداره نوجوانان عادی و بزهکار پسر سنین 12 تا 14 سال شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 20(69), pp.10-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189772. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 315 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی