برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  20 , شماره  68 ; از صفحه 6 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با بروز غيبت از كار در بين کارکنان پرستاري شاغل در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* جهرم، بلوار استاد مطهری، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: غيبت از كار، مديران و ساير كاركنان و بخصوص نظام پرستاري را با مشكلات متعددي روبرو مي كند و باعث افت كيفيت و كميت مراقبت هاي پرستاري و نهايتا افت سطح سلامت جامعه مي گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مرتبط با بروز غيبت از كار در بين کارکنان پرستاري شاغل در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي نظرات 105 نفر از پرستاران داراي تحصيلات دانشگاهي، شاغل در بخش هاي مختلف مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران که داراي حداقل يك بار سابقه غيبت از كار بودند سنجيده شد. اين افراد به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. عوامل مرتبط با غيبت از کار به وسيله پرسش نامه، مورد بررسي قرار گرفت. پرسش نامه شامل سه قسمت: اطلاعات دموگرافيك، عوامل مرتبط با غيبت و سوال باز در مورد نظر پرستاران درباره راه هاي کاهش غيبت از کار بود. اعتبار پرسش نامه بوسيله اعتبار محتوا و پايايي آن به وسيله آزمون مجدد (
r=0.87) تعيين گرديد. نتايج بر اساس مشخصات دموگرافيك، علل غيبت از كار و ارتباط بين اين دو متغير با کمک نرم افزار آماري اس پي اس اس 13 و از طريق آزمون هاي آماري مجذور کاي و تي و آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني مطلق و نسبي و ميانگين و انحراف معيار مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: اکثريت افراد (82.9 درصد) در محدوده سني 39-26 سال با ميانگين و انحراف معيار سني 8.1
±30.4 سال، 78.6 درصد زن، 88.6 درصد کارشناس، 74.3 درصد متاهل، 57.1 درصد داراي مسکن استيجاري و 71.4 درصد داراي شيفت کاري در گردش بودند. 65.5 درصد، مشکلات درماني را موثرترين عامل در بروز غيبت از کار کارکنان پرستاري عنوان کردند که از اين تعداد 83.9 درصد خستگي ناشي از کار زياد را دليل اين امر مي دانستند. بين ميزان غيبت از کار، سن و جنس همبستگي معني داري مشاهده شد (0.05>P)؛ ولي با ميزان تحصيل همبستگي معني داري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: علل بروز غيبت از كار در بين پرستاران در شيفت هاي مختلف كاري بسيار متعددند ولي مهم ترين آن ها خستگي ناشي از کار زياد و عدم رضايت از نوبت کاري مي باشد كه با در نظر گرفتن منابع و توانايي ها و محدوديت هاي موجود مي توان مناسب ترين راهكار را انتخاب نمود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 450 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی