برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 73 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر سلامت عمومي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاههاي شهر جهرم)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

وضع سلامت يک جمعيت به عوامل متعدد و پيچيده اي وابسته است که هم جنبه ژنتيک و محيطي دارد هم در يک طيف گسترده جنبه اجتماعي مي يابد. هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت عمومي مي باشد و روش تحقيق پيمايشي است. در چارچوب تئوري از نظريه هاي آدلر، دال و کوکرهام، پارسونز، زان، ماينر و داينر براي گزينش متغيرهاي مورد بررسي استفاده و تئوري ترکيبي ساخته شده است. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه هاي شهر جهرم مي باشد که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تصادفي تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طريق پرسش نامه محقق ساخته و همچنين پرسش نامه استاندارد سلامت عمومي، داده هاي لازم جمع آوري شدند. روايي سوالات با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ و با استفاده از تحليل عاملي تعيين اعتبار گرديد. سپس با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي ارتباط هر يک از متغيرها با سلامت عمومي سنجش و تجزيه و تحليل شد. نتايج آزمون تحليل واريانس نشان مي دهد که بين رشته تحصيلي با بعد شکايت جسماني تفاوت معنادار وجود دارد و بر حسب نتايج آزمون مقايسه ميانگين بين جنسيت و بومي و غيربومي بودن دانشجويان تفاوت معنادار وجود دارد. در آزمون همبستگي پيرسون بين فعاليت هاي ورزشي، سبک مصرف موادغذايي، رضايت از زندگي به عنوان متغيرهاي مستقل و سلامت عمومي به عنوان متغيير وابسته رابطه معناداري وجود دارد. بر اساس داده هاي رگرسيوني متغيرهايي چون بهداشت فردي، فعاليت ورزشي و رضايت از زندگي بيشترين تاثير بر سلامت عمومي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی