6 SID.ir | تاثير الگوهاي مشارکت در فعاليت هاي ورزشي (مطالعه تجربي دانشجويان دانشگاه آزاد شهر کرمانشاه)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير الگوهاي مشارکت در فعاليت هاي ورزشي (مطالعه تجربي دانشجويان دانشگاه آزاد شهر کرمانشاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي جامعه شناختي تاثير الگوهاي مشارکت در فعاليت هاي ورزشي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد کرمانشاه انجام شده است. روش تحقيق اين پژوهش، پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه 368 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد شهر کرمانشاه هستند که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي متناسب با حجم نمونه انتخاب شده اند. داده هاي بدست آمده، پس از تکميل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 11.5 تجزيه و تحليل شد. تجزيه و تحليل داده ها در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام شده است. يافته ها نشان مي دهد که ميانگين الگوهاي مشارکت و فعاليت هاي ورزشي به ترتيب 2.31، 1.14 از 5 مي باشد که در حدود پايين قرار دارد. با اين حال ميزان مشاركت دانشجويان پسر در فعاليت هاي ورزشي به طور معناداري بيشتر از دانشجويان دختر مي باشد. ورزش هاي مورد علاقه دانشجويان پسر به ترتيب اولويت عبارتند از: پياده روي، فوتبال، شنا، نرمش و بدن سازي؛ درحالي كه همتايان دختر آنها به پياده روي، انجام نرمش هاي سبك، شنا و واليبال علاقه بيشتري دارند. نتايج رگرسيون خطي ساده بين متغير مستقل الگوهاي مشارکت و متغير وابسته فعاليت هاي ورزشي بين هر دو جنس نشان مي دهد که الگوهاي مشارکت به عنوان متغير مستقل توانسته است ميزان 34 درصد براي دختران و 53.9 درصد براي پسران از تغييرات متغير وابسته (فعاليت هاي ورزشي) را تبيين کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی