برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر تنيدگي شغلي معلمان و مديريت آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 
چکیده: 

هدف پژوهش بررسي عوامل موثر بر فشارهاي رواني معلمان و ارايه پيشنهادها جهت كاهش آن بوده است. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بوده است. در اين پژوهش معلمان زن و مرد سه مقطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) از نظر ميزان تنيدگي و عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه مورد مطالعه شامل 496 نفر از معلمان مدارس شهري قزوين بود كه به روش نمونه گيري طبقه اي از ميان حدود 4970 معلم انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها، پرسشنامه بكار گرفته شد كه اعتبار آن بر روش آلفاي كرونباخ 0.82 برآورد گرديد. داده هاي آماري با استفاده از آزمون هاي تحليل واريانس، به كمك نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه وضعيت نامطلوب مالي معلمان بيش ترين سهم را در تنيدگي شغلي آنان دارد، زنان تنيدگي كم تري نسبت به مردان دارند، سابقه تدريس تاثيري معني دار بر ميزان تنيدگي ندارد، سطح تحصيلات بر ميزان تنيدگي اثر مي گذارد و در نهايت، ميزان تنيدگي معلمان بيش تر از حد متوسط است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: