برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ميان هوش و سلامت سازماني در دانشگاههاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 89-1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه خوراسگان
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين هوش و سلامت سازماني در دانشگاههاي شهر اصفهان از نظر اعضاي هيات علمي آن ها بود. مولفه هاي هوش سازماني از نظر آلبرشت شامل: چشم انداز استراتژيک، ميل به تغيير، سرنوشت مشترک، جرات و شهامت، فشار عملکرد، کاربرد دانش و اتحاد و توافق و مولفه هاي سلامت سازماني از نظر هوي و ميسکل شامل: پشتيباني منابع، يگانگي نهادي، روحيه، تاکيد بر پيشرفت تحصيلي، نفوذ مدير، ملاحظه گري و ساخت دهي مي باشد. روش پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي و جامعه آماري شامل تمام اعضاي هيات علمي دانشگاههاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 89-1388 بود که تعداد آن ها حدود 1793 نفر مي باشد و از راه نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم، تعداد 211 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه هاي، هوش سازماني آلبرشت با 35 گويه و پرسشنامه سلامت سازماني هوي و فيلدمن با 43 گويه مي باشد. مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه هوش سازماني 0.93 و پرسشنامه سلامت سازماني 0.86 محاسبه شد. جهت تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از اجراي پرسشنامه ها، در سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد، فراواني تراکمي، ميانگين، انحراف معيار و واريانس و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس چند متغيره استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان دادند که بين هوش سازماني و سلامت سازماني درجه متوسطي از رابطه وجود دارد؛ بين فشار عملکرد با يگانگي نهادي در سطح p£0.05 ارتباط معني دار و مستقيم است؛ بين مولفه هاي هوش سازماني با ملاحظه گري ارتباط معني دار نمي باشد. بين مولفه هاي جرات و شهامت، اتحاد و توافق و فشار عملکرد با ساخت دهي در سطح p£0.05 ارتباط معني دار و مستقيم است. بين سرنوشت مشترک، ميل به تغيير و جرات و شهامت با روحيه نيز در سطح p£0.05 ارتباط معني دار و مستقيم مشاهده شد. بين سرنوشت مشترک با تاکيد علمي نيز در سطح p£0.05 ارتباط معني دار و مستقيم مي باشد. بين سرنوشت مشترک و اتحاد و توافق با پشتيباني منابع در سطح p£0.05 ارتباط معني دار و مستقيم مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زهرایی، س.، و رجایی پور، س. (1390). بررسی رابطه میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(2 (پیاپی 6)), 155-174. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188965Vancouver : کپی

زهرایی سیدمحمد، رجایی پور سعید. بررسی رابطه میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2021May11];2(2 (پیاپی 6)):155-174. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188965IEEE : کپی

زهرایی، س.، رجایی پور، س.، 1390. بررسی رابطه میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(2 (پیاپی 6)), pp.155-174. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188965. 

 
بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی